تبلیغات
تحقیق و پروژه های روانشناسی - تحقیق تشریفات صدور گواهی انحصار وراثت

امروز:

تحقیق تشریفات صدور گواهی انحصار وراثت

تحقیق تشریفات صدور گواهی انحصار وراثت  شامل  36 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  تشریفات صدور گواهی انحصار وراثت  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

- ۱- معنای حصر وراثت

 ۱- ۱- ۱-  معنای لغوی

«حصروراثت. [حَ رِ وِ ثَ] (ترکیب اضافی،اِمرکب) (اصطلاح حقوق) انجام دادن تشریفات قانونـی و رسـمی برای برسمیت شناختن و محدود و مشخص کردن وارثان شخص درگذشته».[۱]

۱- ۱- ۲- معنای اصطلاحی

برای اینکه بتوانیم معنای اصطلاحی این واژه را بیان کنیم باید دعوی انحصار وراثت را تعریف کنیم.

«دعـوی انحصار وراثت-  (دادرسـی مدنی) دعوائـی است که بـه موجب آن وراث متوّفـی از دادگـاه تقاضای صدور تصدیقی بر محصور بودن وراث متوّفی به عدد و اشخاص (یا شخص) معیـن معلوم می‌کنند و تصدیق مزبور را تصدیق حصر وراثت و برگ حصر وراثت و حصر وراثت نامنـد».[۲](ماده ۳۶۰ قانون امـور حسبی)

«در اثر فـوت مورث اموال او به طور قهـری به وراث او منـتقل می‌شود لیکـن بـه منظور اینکه وراث بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبـه و در آن تصرف کنند، لازم است وارث منحصر بودن ایشان و سهـم‌الارث هر یک از ایشان در دادگاه بررسی و اثبات گردد. در این خصوص پس از رسیدگـی دادگاه گواهـی‌نامه‌ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر و در اختیار اشخاص ذینفع قرار خواهد گرفت».[۳]

۱- ۲- اشخاص ذینفع جهت درخواست گواهی حصر وراثت

به ‌موجب ماده ۳۶۰ قانون امور حسبـی عـلاوه بر ورثـه متوّفـی سایـر اشخاص ذینفع هم می‌توانند تصدیـق انحـصـار وراثـت تحصـیل کنند و جمله «اشخـاص ذینـفع» مذکور در این مـاده اختصاص به مورد متوّفای  بلاوارث ندارد. (حکم شماره ۱۳۳۷ مورخ ۱۳/۸/۲۶ شعبه ۳ دیوانعالی کشور).[۴]

اشخاص ذینفع مذکور عبارتند از:

طلبکار متوّفی، «براساس نظریه شماره ۷۹۵۱/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۷ طلبکار می‌تواند در مقام وصول

طلب خود به‌عنوان ذینفع با ارائه مدارک لازم دادخواست گواهی حصر وراثت به دادگاه تقدیم نماید».[۵]

موصی له، در مواردی که وصیت نیاز به اجازه ورثه دارد.

وصی، در هنگامی که اجازه ورثه برای اجرای وصایا لازم است.

کسی کـه غیـرمستقیم از اثبات وراثت شخصی از دیگـری منتفع مـی‌گـردد، مثـلاً کسی کـه مـال

غیرمنقولی را از وارث انتقال گرفته است می‌تواند درخواست انحصار وراثت ناقل را از مورث بنماید.

نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آنها نمی‌باشد و اقدام یک نفر از افراد مذکور برای امضاء و ارائه دادخواست کافی است.

۱- ۳- مرجع صالح برای رسیدگی و دادن گواهی انحصار وراثت

 ۱- ۳- ۱- مرجع صالح در زمان سابق

«پیش از تغییراتی کـه در تشکیلات قضایی بـه عمل آمده است، طبق ماده ۳۶۱ ق. ا. ح. مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۷

دادگاه بخش جانشین دادگاه صلـح پیش از آن، صلاحیت رسیدگـی و صدور گواهی انحصار وراثت داشت.

پس از انجـام تغییراتی در تشکیلات دادگستری، سرانجام مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنـی مصوب ۲۸/۱/۷۹ دادگـاه صالح برای رسیدگـی به تقاضای صدور گواهـی انحصار وراثت، دادگاه عمـومـی جانشین دادگاه بخش سابق شد که با لحاظ ماده ۲ قانـون تصدیق انحصار وراثت در بین دادگاه های عمـومی ایـران، دادگاه عمومی اقامتگـاه دائمی متوّفی و در صورتی که اقامتگاه دائمی متوّفی خارج از کشور باشد هر یک از دادگاه های عمومی تهران صالح است.[۶] در این امر فرق نمی‌کند که متوّفـی در حـوزه دادگاه مربوطه دارائـی داشته باشد یا اصلاً دارایی در ایران نداشته باشد.

۱- ۳- ۲-  مرجع صالح فعلی

در حال حاضر چون صدور گواهی انحصار وراثت غالباً در زمره‌ی دعاوی و مرافعاتی که لزوماً مخاطب و یا مخالف در بر داشته باشد نبوده و از پیچیدگی های قضایی برخوردار نمی‌باشد، بـه همین منظور اراده تقنینی قانونگذار بر این مهم تعلق گرفته است که به هدف کاهش مراجعات مردم به محـاکم دادگسـتری در اجرای قانون جدید شورا های حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷ وفق بند ۳ ماده ۱۱ این قانـون قاضـی شورای حل اختلاف را مجاز نموده با مشورت اعضاء شورا نسبت به درخواست صدور گواهی حصـر وراثت رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید، بنابراین با وضع و تصویب قانون اخیرالذکر مرجع صلاحیت دار جهت درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت، شورای حل اختلاف محل اقامت دائـمی هر یک از متوّفای مردیا زن می‌باشد.

ماده ۱۱ قانـون شورای حل اختلاف می‌گوید: «قاضـی شورا در موارد زیـر با مشورت اعضـاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال.

کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.

صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.

ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به در صـورتی که شـورا نسبت به اصـل دعـوی رسیدگـی کرده باشد.»

بنـابراین اگر شخصـی در طول مدت زندگی خود در شهر های مختلف سکـونت داشته باشد و برای مثـال آخـرین محـل سکونتـش سمنـان باشد، پس از فـوت، شورای حل اختلاف سمنـان صلاحیت صدور گواهی انحصـار وراثت را خواهد داشت هرچند که شخص در شهر دیگری فوت کرده باشد یا اموال وی در استان دیگری باشد.

۱- ۳- ۳- مرجع صالح خارج از کشور و اتباع خارجی

دراین مورد می‌توان دو حالت را بیان کرد:

محل اقامت دائمی متوّفی در خارج از مملکت باشد.

مرجع صالح صدور گواهی انحصار وراثت برای تبعه خارجی

۱- ۳- ۳- ۱- محل اقامت دائمی متوّفی در خارج از مملکت باشد

«به موجب نظریه شماره ۳۰۷۷ مورخ ۹/۷/۱۳۶۹ و مستنداً به ماده دوم قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ در صورتی که محل اقامت دائمی متوّفی در خارج از مملکت باشد محاکم تهران صالح برای رسیدگی و صدور گواهی حصر وراثت هستند و ارزش مدارک ارائه شده به نظر دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود».[۷]

۱- ۳- ۳- ۲- مرجع صالح صدور گواهی انحصار وراثت برای تبعه خارجی

«به موجب نظریـه شماره ۶۰۴۴/۷ مـورخ ۳/۱۲/۱۳۶۲ صـدور گواهـی انحصار وراثت برای اتبـاع خارجه با

رعایت قوانین دولت متبوع آنها توسط دادگـاه محل اقامت متوّفی در ایران با توجه بـه ماده ۲ قانون تصدیـق

انحصار وراثت و ماده ۹۶۷ قانون مدنـی بلااشکال است».[۸]که در حـال حاضر به موجب بند۳ مـاده ۱۱ قانون

شورای حـل اختلاف این وظیفه برعهده شورای حل اختلاف است..


جهت دانلود متن کامل  تحقیق تشریفات صدور گواهی انحصار وراثت کلیک نمایید


نوشته شده در : سه شنبه 21 شهریور 1396  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: تحقیق تشریفات صدور گواهی انحصار وراثت ، دانلود تحقیق تشریفات صدور گواهی انحصار وراثت ، پیشینه تحقیق تشریفات صدور گواهی انحصار وراثت ، تحقیق در مورد تشریفات صدور گواهی انحصار وراثت ، مقاله تشریفات صدور گواهی انحصار وراثت ، مقاله در مورد تشریفات صدور گواهی انحصار وراثت ،
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.