امروز:

مقاله دین در غرب جدید

مقاله دین در غرب جدید شامل   24صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد  دین در غرب جدید می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

دین در غرب جدید

علی رغم تماسهای گسترده ای که مسلمانان از قرن گذشته تاکنون با جهان غرب داشته اند و هنوز هم دارند، بسیار کم درباره دین در غرب مطالعه کرده اند. عده محققان و علمای مسلمانی که زبانهای کهن غرب را به اندازه ای که برای مطالعه تاریخ دین عمده غرب، یعنی مسیحیت کافی باشد، بدانند و نیز عده مسلمانانی که عمیقاً به مطالعه در کلام و اندیشه دینی مسیحیت پرداخته باشند، بسیار اندک است. این واقعیت باتوجه به اینکه می بینیم در غرب شمار آنچنان فراوانی از علمای مسیحی و یهودی و نیز علمای ناسوتی اندیش که نظرهای دینی را قبول ندارند، برای آموختن استادانه زبان عربی و فارسی و سایر زبانهای اسلامی به قصد مطالعه خود اسلام، تن به همه گونه سختی و مشکل داده اند، تاسف انگیز است. این علمای غربی هرکدام از دیدگاه خاص خود درباره همه جهات و جوانب اسلام چیزهایی نوشته اند و حتی کوشیده اند به مسلمانان نیز به زور بقبولانند که چطور باید دربارهٌ دین خودشان تحقیق و مطالعه کنند.

به هرحال بین فهم غرب از اسلام، ولو آنکه دیدگاههای آن از نظر مسلمانان متعصبانه و تحریف شده باشد، و فهم اسلام از دین در غرب از دیدگاه اسلامی هیچ موازنه ای برقرار نیست. تلاش مسلمانان برای فهمیدن دین در غرب بسیار نادر بوده و غالباً آنچه توسط محققان جدید مسلمان درباره دین و تفکر در غرب نوشته شده یا عمدتا بر دیدگاههای غربی مبتنی است و یا بردانش بی اساس و محدودی که خود مانع از ژرفکاوی در معنای دین و تاریخ آن در جهان غرب بوده است.

در میان مسلمانان می توان دو دیدگاه کاملاً متضاد درباره دین در غرب دید. برخی همه غربیان را، به استثنای اقلیت کوچکی که یهودی اند، مسیحی می دانند و لذا غالبا از کل غربیان با تعبیر مسیحیان یاد می کنند، گویی که غرب همچنان غرب قرون وسطاست که بانی جنگهای صلیبی بود و تمدن غربی هنوز در عصری زندگی می کند که به عصر ایمان معروف است. و برخی دیگر از مسلمانان به عکس، گمان می کنند که همه غربیان مادی گرا و دهری مشرب و یا لاادری و شکاک اند و در میان غربیان عملاً هیچ دینی حاکم نیست.

به قطع و یقین باید گفت که هر دو این نظریات یا گمانها خطاست. از یک سو غرب از قرن هفدهم و حتی پیش از آن، از رنسانس به این سو در جهت غیردینی کردن نگاه و نگرش مردمش و سست کردن علایق دینی در زندگی روزمره ایشان سیر کرده است. و در نتیجه امروزه در غرب کسان زیادی هستند که گرچه میراث داران مسیحیت و یهودیت اند، دیگر به معنای دقیق مسیحی یا یهودی نیستند. و با این حال هنوز عده بسیار زیادی در غرب زندگی می کنند که در بطن تمدنی که دیگر نمی توان آن را تمدنی مسیحی دانست، مسیحیان یا یهودیان متشرعی هستند. درک دقیق این اوضاع برای فهم درست نقشی که دین در غرب دارد، و پرهیز از نظریات افراطی که امروزه برخی در جهان اسلام دارند، برای مسلمانان بسیار اهمیت دارد. جوان مسلمان بدون درک نقش دین و نیز به محاق افتادن آن در غرب در همه مراحل تکوین و تولد و رشد و گسترش دنیای متجدد در اروپا و آمریکا و سپس در سرزمینهای دیگر، هرگز قادر نخواهد بود که دنیای متجدد را بفهمد.

روشن است که غرب از زمان ظهور تمدن قرون وسطایی اش اساسا و عمدتا مسیحی بوده است. تمدن قرون وسطایی مزبور صرفا ادامه و امتداد تمدن یونان و روم نبود. این تمدن اساسا آنگاه پدید آمد که مسیحیت، به دنبال ضعف و انحطاط تدریجی امپراتوری روم، در این امپراتوری و نیز در میان اقوام ژرمن و سلت یا سلتی اروپای شمالی اشاعه یافت. نتیجه این جریان تولد تمدن جدیدی بود که گرچه عناصر مهمی را از روم و نیز یونان به ارث برده بود، کاملاً مسیحی بود. بنابراین تاریخ دین در غرب آنچنان که امروزه برای ما دانسته است، بیش از هر عنصر و عامل دیگری با مسیحیت مربوط است. مسیحیت در غرب، برخلاف وضعیتی که در شرق داشت و به سبب تقسیم شدگی اش به کلیساها یا مذاهب کوچک با ظهور و توسعه اسلام براحتی مغلوب شد، تا قرنها تقریبا یکپارچه بود، به این معنا که نهاد و سازمان یگانه ای داشت که همانا تشکیلات مذهب کاتولیک بود. پاپ همچنان رهبری و ریاست عالی کلیسای غرب را برعهده داشت. کلیسای ارتدکس که یکی دیگر از شاخه ها و شعب عمده مسیحیت سنتی است، بر مرجعیت پاپ گردن ننهاده و لذا از مذهب کاتولیک جدا بود. در نتیجه، مذهب و تشکیلات کاتولیک در سراسر دوران تولد و شکل گیری تمدن غرب به صورت یگانه نهاد مسیحی غرب باقی ماند.
شکل گیری دورانی از تاریخ غرب که امروزه از آن به قرون وسطی تعبیر می شود و طی آن برخی از مهمترین نهادها و نیز الگوهای فکری غرب صورتبندی و متبلور گردیده، و هنر مقدس مسیحی نیز به اوج کمال خود دست یافته بود، همانا وامدار مسیحیت در شکل کاتولیکی آن است. در طول قرون وسطی مسیحیان غرب با اخلاص دینی شدید و پایبندی اکید به مسیحیت بدان گونه که مذهب کاتولیک برای ایشان تفسیر می کرد، زندگی می کردند و لذا علی رغم دشمنی عظیمی که با مسلمانان نشان می دادند، احساس شباهت و قرابت زیادی نیز با ایشان می کردند؛ زیرا جامعه ای از مؤمنان را در جهان اسلام می دیدند که اکیداً و خالصانه به کلام خداوند و دستورات و احکام او پایبندند. با این حال در غرب برخلاف اسلام، در نتیجه یک عده عوامل بسیار پیچیده داخلی، به تدریج مخالفتهایی با مرجعیت و اقتدار دین و به ویژه با مذهب کاتولیک پدید آمد. عوامل مزبور از جمله شامل مغفول ماندن تدریجی جهات و جنبه های معینی از تعالیم عرفانی مسیحیت، توجه زیاده و افراطی به عزاداری و مردگان، عقلانی کردن تدریجی اندیشه دینی مسیحی، و بالاخره شکاکیت ذاتی مندرج در کلام اصالت تسمیه »nominalist« اواخر قرون وسطی می شد.

این مخالفتها در طی دوره ای که بعدها به رنسانس معروف شد، صورتهای گوناگونی یافت. در این دوره می توان از یک سو ظهور اومانیسم و فردگرایی را دید که به مخالفت با استیلای دین به طور کلی و علی الخصوص سلطه تمدن دینی قرون وسطی برآمد و بعدها به انگ و نشانهای اصلی تمدن جدید تبدیل شد، و از سوی دیگر شکل گیری یک عکس العمل مذهبی را که به ظهور پروتستانیسم و نهضت اصلاح دین انجامید که خواستار بازگشت به مسیحیت نخستین به همان صورتی بود که ریشه در کتاب مقدس و بویژه اناجیل داشته است؛ مشهور شدن این حرکت اخیر به نهضت انجیلی »Evangclicalism« به سبب همین تاکید بربازگشت به انجیل بود.

برخلاف تمایلی که برخی از محققان داشته اند، مذاهب پروتستان و کاتولیک را نمی توان با تشیع و تسنن در متن اسلام مقایسه کرد. سابقهٌ هر دو مذهب تشیع و تسنن به همان دوران صدراسلام و اوان کار اسلام باز می گردد. در حالی که مذهب پروتستان مولود اعتراض »Protest« کاملا متأخری به کلیسا یا مذهب مستقر کاتولیک بود و حدود هزار و پانصد سال پس از ظهور و استقرار مسیحیت به وجود آمد.
برخلاف مذهب کاتولیک که ساختار یکپارچه و متحد خود را با تمکین در مقابل اقتدار و مرجعیت دستگاه پاپی و سلسله مراتبی که کلیسای کاتولیک بر آن مبتنی بود حفظ کرد، مذهب پروتستانی سریعاً به فرق و مکاتب و دسته بندیهای دینی متعددی علاوه بر مذاهب یا کلیساهای مرتبط با کالون »Calvin« و لوتر »Luther« که برجسته ترین طلایه داران نهضت اصلاح دین بودند، تقسیم شد.


جهت دانلود متن کامل مقاله دین در غرب جدید کلیک نمایید


نوشته شده در : دوشنبه 4 اردیبهشت 1396  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: مقاله دین در غرب جدید ، دانلود مقاله دین در غرب جدید ، مقاله در مورد دین در غرب جدید ، تحقیق دین در غرب جدید ، تحقیق در مورد دین در غرب جدید ،

مقاله روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک

مقاله روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک  شامل   23 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک

گفتنى است که ارباب سیر و سلوک و علما و دانشمندانى که در این راه گام برداشته و تعلیمات قرآن و سنت را راهنماى خویش قرار داده (نه صوفیانى که تحت تاثیر مکتبهاى التقاطى و غیر اسلامى بوده‏اند) هر یک براى خود روشى را پیشنهاد کرده‏اند; یا به تعبیر دقیقتر، مراحل و منزلگاههایى در نظر گرفته‏اند که در ذیل به بخشى از آنها به صورت فشرده اشاره مى‏شود، تا این بحث کاملتر و پربارتر گردد:

۱- سیر و سلوک منسوب به «بحرالعلوم‏»

در این کتاب که به فقیه باهر و علامه ماهر «بحرالعلوم‏» نسبت داده شده است هر چند انتساب بعضى از بخشهاى آن به این بزرگوار بعید به نظر مى‏رسد ولى قسمتهایى از آن داراى اهمیت فوق‏العاده‏اى است; براى سیر و سلوک الى الله و پیمودن راه قرب به پروردگار عوالم چهارگانه و به تعبیر دیگر، چهار منزلگاه مهم ذکر شده است:

۱- اسلام

۲- ایمان

۳- هجرت

۴- جهاد

و براى هر یک از این عوالم چهارگانه سه مرحله ذکر شده است که مجموعا دوازده مرحله مى‏شود که پس از طى آنها، سالک الى الله وارد عالم خلوص مى‏گردد، و این مراحل دوازده‏گانه به شرح زیر است:

منزل اول، اسلام اصغر است، و منظور از آن اظهار شهادتین و تصدیق به آن در ظاهر و انجام وظائف دینى است.

منزل دوم، ایمان اصغر و آن عبارت از تصدیق قلبى و اعتقاد باطنى به تمام معارف اسلامى است.

منزل سوم، اسلام اکبر است و آن عبارت است از تسلیم در برابر تمام حقایق اسلام و اوامر و نواهى الهى.

منزل چهارم، ایمان اکبر است و آن عبارت از روح و معنى اسلام اکبر مى‏باشد که از مرتبه و اطاعت‏به مرتبه شوق و رضا و رغبت منتقل شود.

منزل پنجم، هجرت صغرى است، و آن انتقال از «دارالکفر» به «دارالاسلام‏» است مانند هجرت مسلمانان از مکه که در آن زمان کانون کفر بود به مدینه.

منزل ششم، هجرت کبرى است، و آن هجرت و دورى از اهل عصیان و گناه و از همنشینى با بدان و ظالمان و آلودگان است.

منزل هفتم، جهاد اکبر است، و آن عبارت از محاربه و ستیز با لشکر شیطان است‏با استمداد از لشکر رحمان که لشکر عقل است.

منزل هشتم، منزل فتح و ظفر بر جنود و لشکریان شیطان، و رهایى از سلطه آنان و خروج از عالم جهل و طبیعت است.

منزل نهم، اسلام اعظم، و آن عبارت از غلبه بر لشکر شهوت و آمال و آرزوهاى دور و دراز است که بعد از فتح و ظفر، عوامل بیدار کننده برون بر عوامل انحرافى درون پیروز مى‏شود و اینجاست که قلب، مرکز انوار الهى و افاضات ربانى مى‏گردد.

منزل دهم، ایمان اعظم است، و آن عبارت از مشاهده نیستى و فناى خود در برابر خداوند است، و مرحله دخول در عالم فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى است که در این هنگام حقیقت عبودیت و بندگى خدا ظاهر مى‏شود.

منزل یازدهم، هجرت عظمى است، و آن مهاجرت از وجود خود و به فراموشى سپردن آن، و سفر به عالم وجود مطلق، و توجه کامل به ذات پاک خداست که در جمله «وادخلى جنتى‏» خطاب به آن شده است.

منزل دوازدهم، جهاد اعظم است که بعد از هجرت از خویشتن، متوسل به ذات پاک خداوند مى‏شود تا تمام آثار خودبینى در او محو و نابود گردد و قدم در بساط توحید مطلق نهد.

بعد از پیمودن این عوالم دوازده‏گانه وارد عالم خلوص مى‏شود، و مصداق «بل احیاء عند ربهم یرزقون‏» مى‏گردد. (۱)


چگونگى سیر و سلوک در این روش

در رساله سیر و سلوک منسوب به علامه بحرالعلوم بعد از ذکر عوالم و منازل بالا به چگونگى طى نمودن این راه پرمشقت و پرافتخار پرداخته و بیست و پنج دستور براى وصول به این مقاصد بالا و والا مى‏دهد که آنها را بطور فشرده در ذیل مى‏آوریم:

سالک الى الله و رهرو راه قرب به پروردگار براى وصول به این عوالم، بعد از آن که اصول دین را از طرق معتبر شناخت و به فروع احکام دینى و اسلامى کاملا آشنا شد، بار سفر مى‏بندد و به راه مى‏افتد و با انجام دستورهاى بیست و پنجگانه زیر به سوى مقصد همچنان پیش مى‏رود:

اول، ترک آداب و عادات و رسومى است که انسان را از پیمودن راه باز مى‏دارد و غرق در آلودگیها مى‏کند.

دوم، عزم قاطع بر پیمودن راه، که از هیچ چیز نترسد و با استمداد از لطف‏تردیدى به خود راه ندهد.

سوم، رفق و مدارا، و آن این که در آن واحد امور زیادى را بر خود تحمیل نکند مبادا دلسرد و متنفر شود، و از پیمودن راه بازماند.


جهت دانلود متن کامل مقاله روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک کلیک نمایید


نوشته شده در : دوشنبه 4 اردیبهشت 1396  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: مقاله روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک ، دانلود مقاله روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک ، تحقیق روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک ، مقاله در مورد روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک ، تحقیق در مورد روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک ،

پرسشنامه اثربخشی سازمانی

پرسشنامه اثربخشی سازمانی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد  اثربخشی سازمانی بوده دارای 3 صفحه می باشد

پرسشنامه اثربخشی سازمانی

این پرسشنامه توسط پارسونز(۱۹۶۹) طراحی و بوسیله فرخ نژاد(۱۳۸۶) ترجمه شده است و دارای چهار بعد تحقق یا کسب هدف(سوال های۱، ۲، ۵، ۷، ۱۲،۱۴، ۱۷)، انطباق(سوال های ۶، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۱)، انسجام یا یگانگی(سوال های ۳، ۴، ۸، ۹، ۱۰،۲۰،۲۲) و تداوم یا حفظ الگوها(سوال های ۱۹، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸) می باشد و در مجموع ۲۸ سؤال دارد. نمره گذاری پرسشنامه ی اثربخشی سازمانی بر اساس یک مقیاس ۵ درجه ای انجام می گیرد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است: خیلی کم(۱)، کم(۲)، تاحدودی(۳)، زیاد(۴)، خیلی زیاد(۵)، بنابراین بیشترین امتیاز این پرسشنامه ۱۴۰ و کمترین امتیاز آن ۲۸ می باشد.

سنجش روایی پرسشنامه اثر بخشی سازمانی :

پارسونز ضرایب روایی محتوایی این پرسشنامه را برای تحقق هدف ۶۸/۰، انطباق ۷۱/۰،  انسجام ۶۶/۰، تداوم ۸۱/۰ و نمره کل برابر ۷۲/۰؛ و فرخ نژاد ضرایب روایی ملاکی این پرسشنامه را به ترتیب برای تحقق هدف ۶۵/۰، انطباق ۶۱/۰ ،انسجام ۷۹/۰، تداوم ۷۳/۰ و نمره کل ۷۱/۰ گزارش کرد.

سنجش پایایی پرسشنامه اثربخشی سازمانی:

پارسونز ضرایب پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ترتیب برای تحقق هدف ۷۰/۰، انطباق ۶۹/۰، انسجام ۷۶/۰، تداوم ۸۴/۰ و نمره کل ۷۴/۰ به دست آورد؛ همچنین فرخ نژاد ضرایب پایایی آن را به روش تنصیف به ترتیب برای تحقق هدف ۶۱/۰،انطباق ۶۷/۰، انسجام ۷۳/۰، تداوم ۶۸/۰ و نمره کل ۷۹/۰ گزارش کرد.


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه اثربخشی سازمانی کلیک نمایید


نوشته شده در : پنجشنبه 24 فروردین 1396  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: پرسشنامه اثربخشی سازمانی ، دانلود پرسشنامه اثربخشی سازمانی ، دنلود پرسشنامه اثربخشی سازمانی ، فایل پرسشنامه اثربخشی سازمانی ،

پاورپوینت سقف کاذب

پاورپوینت سقف کاذب شامل 71 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد  سقف کاذب می باشد

سقف کاذب چیست

سقف کاذب سقفی است که به اسکلت ساختمان متصل بوده و بار آن به سازه اصلی ، ساختمان وارد می شود. بدین ترتیب بین سقف مذکور و قسمت زیرین سازه اصلی ، فضای خالی به وجود می آید . این سقفها می توانند ، صاف و یا به شکلهای مختلف ساخته شوند . سقف کاذب باید با مصالح سبک ساخته شده و قاب بندی آن به نحو مناسبی به اسکلت و یا کلاف بندی ساختمان متصل گردد تا ضربه تکانهای ناشی از زلزله در آنها، موجب خرابی دیوارهای مجاور نگردد .

دلایل استفاده از سقف کاذب

مهمترین دلایل استفاده از سیستم سقف کاذب را می توان به ترتیب زیر برشمرد :

الف: ایجاد رویه ای برای پوشش قسمت زیرین سقف ساختمان

ب: ایجاد فضایی برای جاسازی تأسیسات و تجهیزات سبک وزن

پ: بهبود عایقبندی صوتی و یا حرارتی سقف هر طبقه از ساختمان

ت: حفاظت از اسکلت ساختمان و بخصوص اسکلتهای فولادی در برابر حریق

ث: ایجاد امکاناتی برای کنترل صوت و جذب آن

ج: ایجاد سقفی کوتا هتر برای فضاهای داخلی ساختمان

اجرای سقف کاذب

سقفهای کاذب از آویزهای فلزی قائم، پروفیلهای اصلی افقی و در برخی از موارد پروفیلهای فرعی افقی و پوشش زیرین تشک یل می شود که این پوشش می تواند از یک نوع مصالح مانند لمبه چوبی و یا دو نوع مختلف مانند رابیتس و اندود گچ ساخته شده باشد . آویزها در سقفهای با اسکلت فلزی اعم از خرپا طاق ضربی و یا غیر از اینها به سازه ، اصلی ساختمان متصل می گردند.

در مورد سقفهای بتن آرمه باید در موقع بتن ریزی پیش بینیهای لازم برای جاگذاری آویزها صورت پذیرد. در سقفهای بتنی چنانچه هنگام بتن ریزی آویزهای قائم تعبیه نشده باشند ، می توان از چکشهای فشنگی برای نصب آویزها استفاده نمود . در این صورت باید نحوه عمل و نوع فشنگ مورد استفاده به تصویب دستگاه نظارت برسد.

برای آویزهای قائم می توان از مصالح زیر استفاده کرد :

الف: میلگردهای فولادی (آرماتور) به قطر حداقل ۶ میلیمترباشد.

ب: سیمهای فولادی گالوانیزه که قطر آنها حداقل  ۳۱

پ: تسمه های فولادی زنگ نزن که سطح مقطع آنها حداقل ۱۰ میلیمترمربع و ضخامت آنها حداقل ۱٫۵ میلیمتر باشد .

ت: اگر از آویزهای فلزی دیگری به جز آویزهای مذکور در فوق استفاده شود ، این آویزها از لحاظ مقاومت و ضد زنگ بودن، باید مشابه آویزهای مذکور در بندهای الف و ب و پ باشند .

تعداد آویزهای قائم در هر مترمربع و فاصله آنها از یکدیگر بستگی به نوع پوشش سقف کاذب بخصوص قابلیت تحمل و تغییر شکل آنها دارد . تعداد این آویزها متناسب با نوع سقف مشخص خواهد شد .

آویزها حتی المقدور باید به فواصل مساوی از یکدیگر قرار گرفته، شاقولی و صاف باشند . برای اتصال آویزها به سقفهای با اسکلت فلزی، باید از پیچ و مهره یا جوش استفاده شود. اتصال به غیر از پیچ و مهره یا جوش ، موقعی قابل قبول است که به تأیید دستگاه نظارت برسد . پس از جوشکاری، محل جوش باید به وسیله مواد ضد زنگ پوشانیده شود

در سقفهایی که اسکلت چوبی دارند ، اتصال آویزهای ق ائم به وسیله پیچ یا قلاب انجام می شود . پیچ وقلاب باید حداقل ۵۰ میلیمتر در چوب وارد شوند . از وارد کردن پیچها با ضربه چکش ، باید خودداری گردد .

رعایت نکات زیر در مورد این آویزها الزامی است :

الف: مقاومت ۲۸ روزه بتن باید حداقل برابر ۳۰ مگاپاسکال و ضخامت آن دست کم یکصد میلیمتر باشد.

ب: بارهای وارد بر سقف بتن آرمه نباید از بار مجازی که سقف بر اساس آن محاسبه و اجرا شده است تجاوز نماید ،

پ : قطر میله هایی که به کار می روند بایدحداقل ۳٫۴ میلیمتر باشد واویزها حداقل ۲۵ میلیمتر در بتن فرو رفته باشند

ت: تمام اتصالات باید مورد بازرسی واقع شوند تا از استحکام آنها اطمینان حاصل شود.


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت سقف کاذب کلیک نمایید


نوشته شده در : پنجشنبه 24 فروردین 1396  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: پاورپوینت سقف کاذب ، دانلود پاورپوینت سقف کاذب ، مقاله سقف کاذب ، تحقیق سقف کاذب ، مقاله در مورد سقف کاذب ، تحقیق در مورد سقف کاذب ،

پایان نامه سنگهای ساختمانی

پایان نامه سنگهای ساختمانی شامل 61 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پایان نامه های جامع و کامل در مورد  سنگهای ساختمانی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

مقدمه :

مرمریت یک سنگ دگرگونی به شمار‌می‌رود که طیّ میلیون‌ها سال تحمّل فشار و حرارت بوجود آمده است. از بقایای معادن قدیمی که درکردستان یافت می‌شود. یک معدن مرمریت نیز وجود دارد که شاید قدمتی بیش از ۵۰۰ سال داشته باشد. نیاز امروزه جوامع بشری به این گونه‌ سنگ‌های تزئینی باعث شده که بازار خوبی برای آن‌ها فراهم باشد و متعاقب آن اکتشاف و استخراج بیشتری برای این سنگ صورت پذیرد. در ابتدا این سنگ‌ها به روش انفجاری استخراج می‌شدند، امّا اکنون با توجه به پیشرفت در علوم و صنایع مختلف روش‌های نوین‌تری مانند استفاده از دستگاه‌های حفاری و دستگاه سیم برش به‌کار می‌رود.

معادن مرمریت نیز بسان گذشته دارای سادگی در اکتشاف و استخراج نیستند. چه بسا معادنی که به ظاهر، از نظر مسایل اکتشافی و ذخایر سنگی غنی بوده‌اند اما بعد از چند سال استخراج از آن‌ها متوقف شده و باعث ورشکسته شدن افراد و شرکت‌ها شده‌اند.

بنابراین برای این‌که بتوان یک معدن مرمریت خوب را شناسایی و اکتشاف و سپس استخراج نمود نیاز به یک تجربة گرانبها الزامی است. برای این‌که یک معدن مرمریت و یا به‌طور کلی هرمعدنی عملکرد خوبی داشته باشد، باید هماهنگی خاصّی بین همة اجزا موجود در معدن اعم از بخش‌های اکتشاف و استخراج، کارکنان و ماشین‌آلات و کارگران وجود داشته باشد. شاید عملکرد بد یکی از این اجزاء درکلّ معدن اثر منفی گذاشته و باعث کاهش بازدهی معدن شود. پس وجود یک گروه آماده و هماهنگ درهر معدن ضروری به نظر می‌رسد. به هرحال می‌توان با بررسی  اجزاء‌یک معدن و تشریح وظایف هر قسمت از معدن و چگونگی ایجاد رابطه در بخش‌های مختلف معدن به یک نتیجه‌گیری کلی در بحث عملکرد کل معدن رسید.

گرانیت سنگی آذرین اسیدی است و از معروف‌ترین و پر استفاده‌ترین سنگ‌ها به‌شمار می‌رود . گرانیت سنگی دانه درشت است و ابعاد دانه‌ها مساوی است. معمولاً دارای کوارتز فراوانی است و فلدسپات‌های زیادی هم دارد که مقدار ارتوز ازپلاژیوکلازها بیش‌تر است. معمولاً دارای مسکویت یا بیوتیت است و مقداری هورنبلند و گاهی هم پیروکسن در آن وجود دارد. رنگ آن معمولاً روشن است ولی رنگ‌های تیره در آن دیده می‌شود معمولاً به‌رنگ‌های صورتی، سفید، خاکستری روشن، سیاه و سبز دیده می‌شود و ممکن است بلورین یا شیشه‌ای باشد و ترکیبی شبیه‌ به گرانوریوریت دارد. گرانیت در استان کردستان نزدیک به ۱۵ سال است که مورد اکتشاف و بهره‌برداری قرار گرفته است و قبل از آن نسبت به چگونگی استخراج آن و اقتصادی بودن استخراج آن به علت پراکندگی و تکنونیزه بودن تردید‌هایی وجود داشت! امّا با گذشت چند سال و تمرکز بیشتر بر روی آن ارزش آن بیش‌ از گذشته نمایان شد. در گذشته گرانیت در این منطقه از کشور تحت تأثیر معادن دیگر از جمله معادن سنگ مرمر و مرمریت و پوکه معدنی و معدن طلا قرار داشت اما در سالیان اخیر به علت اکتشاف عناصر کمیاب و استراتژیک در آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.  بنابراین برای مصارف ساختمانی، از نظر اقتصادی مناسب نیست. چون این گرانیت از نوع گرانیت‌های دگرسان شده را پاکی وی به شمار می‌رود یک گرانیت مولد محسوب می‌شود و کانی‌سازی و تمرکز عناصر اقتصادی در آن وجود دارد.

 

فصل اول

 مرمریت شامل کریستال، چینی و ابری است. معدن مرمریت پشت باسکول که به علّت این‌که در نزدیکی باسکول قدیمی بوده است به این نام معروف است. این معدن از نزدیک به ۳۰ سال پیش و توسط فردی به نام ارباب قنبر که بسیاری از معادن قدیمی ایران را کشف و استخراج نموده است کشف و به بهره‌برداری رسید. این معدن در جنوب غربی شهرستان قروه واقع شده است و با این شهر حدود ۱۰ کیلومتر فاصله دارد و درنزدیکی کوه ابراهیم عطار و در نزدیکی روستای اوریه  واقع شده است. به گفته مهندسین و تکنسین‌های این معدن، معدن به پشت باسکول به راحتی تا ۲۰ الی ۳۰ سال آینده نیز قابل بهره‌برداری است و به گفتة  سرپرست این معدن تا ۵۰ سال آینده نیز می‌توان از آن بهره‌برداری نمود. نزدیک‌ترین فاصله‌ی آن به شهرستان قروه ودر حدود ۱۰ کیلومتر است که جادة آن خاکی است امّا این جاده نیز تا ۲ ماه آینده به آسفالت تبدیل می‌شود. این معدن به وسیله‌ی جادة دیگری علاوه بر شهرستان قروه بر کارخانة آسفالت و معدن شانوره که این معدن نیز از معدن‌های بزرگ مرمریت محسوب می‌شود متصل می شود.

ارتفاع متوسط منطقه از سطح آب‌های آزاد ۱۶۰۰ متر است . آب و هوای این منطقه مانند دیگر نقاط این شهرستان آب و هوای سرد و معتدل است و بارندگی اعم از برف و باران در آن فراوان است. در فصل بهار باران فراوانی در آن وجود دارد، امّا درفصل تابستان گرمای هوا در حدود ۳۰ تا ۳۸  درجه‌ی سانتیگراد است و تابستان نسبتاً خشکی دارد. امّا در فصل پاییز و در اوایل مهرماه  بادهای سردی شروع به‌وزیدن می‌کند و در اواسط پاییز معمولاً بارش برف در آن آغاز می‌شود و زمستان‌های بسیار سرد و پر برفی دارد و چون در محاصره‌ی کوه‌های بلندی قرار دارد دارای آب و هوای سردی است و تعداد روزهای قابل کار در این معدن در حدود ۳۴۳۰ روز است و در ایام تعطیل و جمعه‌ها نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

اما بارش‌های سنگین برف و باران چون باعث گلی شدن خاک‌های نرم معدن می‌شود باعث ایجاد مشکلاتی برای کار و در نتیجه برای فعالیت معدن می‌شود و اگر کار در فصول سرد تعطیل  نشود حداقل با کندی فراوانی صورت می‌گیرد.

در مورد تاریخچه‌ی آن ذکر این مطلب ضروری است که این معدن از سال ۵۴ حدوداً شروع به فعالیت داشته و در ابتدا از طریق انفجار استخراج می‌شده است و کارگرانی که در این معدن مشغول به کار بودند اکثراً دارای سابقة بیشتر از ۲۰ سال کار در این معدن بودند و یکی از معضلاتی که در آینده ممکن است گریبانگیر  این معدن شود نزدیک بودن سن کارگران به سن بازنشستگی است که با آمدن نیروهای جدید و فراگیری همة فنون مدتی نزدیک به ۲ تا ۳ سال باعث افت محصولات استخراجی آن می‌شود.


جهت دانلود متن کامل پایان نامه سنگهای ساختمانی کلیک نمایید


نوشته شده در : پنجشنبه 10 فروردین 1396  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: پایان نامه سنگهای ساختمانی ، دانلود پایان نامه سنگهای ساختمانی ، مقاله سنگهای ساختمانی ، تحقیق سنگهای ساختمانی ، پایان نامه در مورد سنگهای ساختمانی ، تحقیق در مورد سنگهای ساختمانی ،

مقاله شمس العماره

مقاله شمس العماره شامل  20  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد  شمس العماره  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

شمس العماره

شمس العماره یکی از بناهای مرتفع و مشخص و جالب تهران قدیم است . گویا ناصرالدین شاه قبل از سفر اروپا بر اثر دیدن تصاویر بناها و آسمان خراشهای کشورها غربی ، تمایلی پیدا می کند بنای مرتفعی نظیر بناهای فرنگستان در پایتخت ممالک محروسه خود ایجاد نماید تا از بالای آن خود و زنانش بتوانند منظره شهر تهران و دورنمای اطراف را تماشا کنند . شاه در حدود سال ۱۲۸۲ هـ . ق . این قصد را با دوستعلی خان نظام الدوله معیرالممالک در میان می نهد و او را برای ساختن چنین بنایی در سمت شرقی ارگ سلطنتی مامور می کند  .

معیرالممالک بزودی بوسیله استادان و معماران ماهر آن زمان طرح عمارت را ریخته و پی کنی آنرا شروع می کند . ساختمان آن پس از دو سال یعنی در سال ۱۲۸۴ هـ . ق. بپایان می رسد و آنرا شمس العماره نامیده تاریخ بنایش را بحساب جمل «کاخ شاهنشاه» می یابند .

محمدحسن خان اعتماد السلطنه در روزنامه ایران در سال ۱۲۹۴ هـ .ق. در باره

این کاخ می نویسد :

«… اولاً عمارت شمس العماره است که بسیار مرتفع و از بناهای بسیار عالی این دولت جاود شوکت می باشد . تالارهای آینه و ستونهای بلند بزرگ از مرمر و از اره و پله ها نیز کلا از مرمر و مراتب زیادی الی بالای عمارت دارد . چهل ذرع ارتفاع این عمارت است . دو برج دارد با یک مهتابی که روی برجها نشیمن عالی ساخته اند برای تفرج ، وقتی که بالای آن برجها می روند شهر تهران و اطراف و کوهها و صحراها کلا پیدا و چشم انداز بسیار خوب و با روحی دارد در کمال خوبی می توان دید . حتی همه دره هاو آبشارهای کوهها پیداست و در این عمارت هم از اسباب و اشیاء نفیسه بسیار است و ساعت بزرگی در بالای این عمارت می باشد که صدای زنگ آن در اکثر مواضع شهر شنیده می شود » .

باز همو در الماثر و الاثار می نویسد :

«بنیان و بنیاد کوچک مبارک معروف شمس العماره که از عظایم آثار این شهریار و امتیازش بر جمیع ابنیه تهران بلکه ایران اظهر من الشمس است مشتمل بر خمس . و این یادگار بزرگوار چنانکه در اوایل این باب … اشارت شد بدستیاری دوستعلی خان معیرالممالک بسبک قصور عمارت فرنگستان طرح ریخته و پرداخته و بناء برداشته و افراخته شده است تاریخ تاسیس آن بنیاد و این اثر سعادت نهاد ۱۲۸۴ سال بیست و یکم از جلوس همایون است‌.»

بی گفتگو شمس العماره هم از نظر نقشه و شکل ظاهری وهم از نظر آرایش داخلی ، یکی از بناهای تاریخی و زیبا و جالب تهران است و آینه کاریها و نقاشیها و گچ بریهای از اره ها و دیوارها و سقف های آن از حیث نمایش و شیوه های مختلف و متنوع تزئینات داخلی بناها در ایران بی نظیر است و جای آن دارد که از نظر حفظ نمونه و موردی برای مطالعه معماری و تزیینات داخلی آن دور از تاریخ ایران در نگاهداری و مرمت آن دقت و همت بیشتری بخرج بدهند و نگذارند این اثر جالب از بین برود .

این ساختمان را معیرالممالک بخرج خود ساخته و بعلتی که بهتر است از نظر تکمیل تاریخچه بنا شرح آنرا از زبان نواده اش دوستعلی خان معیرالممالک بشنویم ، تقدیم ناصرالدین شاه کرد .

می گوید : «حاج میرزا حسین خان سپهسالار که با معیر الممالک نرد مخالفت می‌باخت نهانی چند تن را بر آن گماشت تا صورت مخارج بنای مزبور را با دقت بردارند و در آخر کار آن را برای مقابله با سیاهه تقدیمی معیر بدست شاه داد و ضربتی کاری بکار رقیب خود برد .

پس از د سال بنای شمس العماره بپایان رسید و مخارج آن از هر جهت با اثاثه و فرش و غیره به چهل هزار تومان بالغ گردید ، روزی را جشن گرفتند و شاه رسماً بعمارت مزبور آمد و حاج میرزا حسین خان هم برای مشاهده نتیجه نقشه خود حضور بهم رسانید شعرا با مدیحه های آبدار مقدم خسروانه و میمنا بنای تازه را تبریک گفتند و شاه پس از بازدید اطاقها و تمجید بسیار رو بمعیر الممالک نموده گفت : « فی الواقع بنای زیبا و باشکوهی است ولی باید برای دولت گران تمام شده باشد ؟» معیر عرض کرد :قربان برای چاکر گران تمام شد ، زیرا بنا تقدیم خاک پای همایونی و طومار آن اینست که از نظر مبارک می گذرد و گامی پیشتر نهاده صورت مخارج را بدست شاه داد ، سلطان از شنیدن این سخن تغییر قیافه داده و بی اختیار نگاه خشمناک بحاج میرزا حسین خان افکند که معنا از نظر حضار پوشیده نماند …»

 

موقعیت

در قسمت غربی محوطه ارگ سلطنتی مشرف به خیابان ناصرخسرو فعلی و جزء مجموعه کاخ گلستان می باشد .

 

تاریخچه

این کاخ از بناهای دوره ناصرالدین شاه و تاریخ ساختمان آن ۱۲۸۴ هجری قمری می باشد که با نظارت دوستعلی خان ممیر الممالک و به معماری استاد علی محمد کاشی ساخته شده است .

 

وضعیت فعلی

این بنا در اصلبرای زندگی کردن و اقامت ساخته نشده و در واقع تنها جنبه تشریفاتی داشته و تقلیدی نابجا از بناهای اروپائی هم عصر خود می باشد .


جهت دانلود متن کامل مقاله شمس العماره کلیک نمایید


نوشته شده در : پنجشنبه 10 فروردین 1396  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: مقاله شمس العماره ، دانلود مقاله شمس العماره ، تحقیق شمس العماره ، مقاله در مورد شمس العماره ، تحقیق در مورد شمس العماره ،

پاورپوینت ذخیره‌سازی انرژی در معماری سنتی

پاورپوینت ذخیره‌سازی انرژی در معماری سنتی شامل 33  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد ذخیره‌سازی انرژی در معماری سنتی   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

تولید سرپناه همیشه یکی از اولیه‌ترین اقدامات بشر بوده است. اولین منازل به صورت ساخت انواع چادر، کپر و یا ایجاد حفره در تپه‌ها و کوهها شکل گرفته‌اند. بعدها انسان به فکر احداث سرپناه از مواد محکم‌تر افتاد. استفاده از گل و سنگ و ساختن خانه و استفاده از چوب برای پوشاندن سقف و ایجاد خانه‌ها جزو پیشرفت‌های بشر بوده است. سپس نوبت به ابداع خشت خام از گل و ساخت دیوارهای خانه و مسکن با استفاده از خشت خام رسید. زمانی طول کشید تا بشر توانست با استفاده از خشت خام و گل منحنی قوسی که اصطلاحاً طاق‌ضربی نامیده می‌شود ابداع کند و بدین وسیله سردر ورودی ایوانها و سقف خانه‌ها را که اصطلاحاً گنبد نامیده می‌شود بسازد. این بزرگترین تحول در ساخت مسکن بود.

تحول بعدی، تاختن یا پختن خشت خام بود. قدم بعدی، تولید ملاتی قوی‌تر از گل بود که آنرا سارج می‌نامند. با استفاده از آجر و سارج و تکنولوژی طاق‌ضربی بشر توانسته‌ است بدیع‌‌ترین ساختمانها و سازه‌ها را به وجود آورد. کم‌کم دانش معماری به وجود آمد. توسعة دانش معماری نه تنها به زیباسازی بناها کمک کرد بلکه به استفاده از درست و بهینه از فضاها نیز کمک کرده است.

شایان ذکر است ضمن گذشت از جنبه‌های هنری بناها که چشم جهانیان را در تمام دوره‌ها به خود دوخته‌ است، این بناها با نوع طراحی که توسط مهندسان و معماران ماهر ساخته شده است، شما را برای داشتن خانه‌ای خنک در تابستان‌های سوزان و مأمنی گرم در زمستانهای سرد تضمین می‌کند.

اثر تابش خورشید

تابش نور به پنجره تحت زاویة ۴۵ درجه مطلوب خواهد بود. کمتر یا بطور کلی بیشتر از مقدار متناسب و ذکر شده باعث نقصان و یا انعکاس نور از شیشه به درون فضا خواهد شد. چنانچه یک فضا دارای دو پنجره باشد باید نحوة طراحی آن طوری باشد که کوران باد در دو پنجره بکار رفته متناسب باشد و فضا با دریافت تهویة طبیعی در وضوع مطلوب باعث نقصان دمای داخلی فضا نشده و ضمناً تهویه‌ای مطبوع و یکنواخت در فضا داشته باشد.

تأثیر سایه‌بان بر روی پنجره

وجود سایه‌بان روی پنجره می‌تواند از بسیاری جهات جالب و مفید باشد که به شرح آن می‌پردازیم:

خنثی نمودن و عدم انعکاسات نوری که بر سطح نما و در نتیجه به پنجره منتقل می‌شود. به وسیلة سایه‌بان و یا قرنیز گرفته شده که در مجموع آرام‌بخش فضا می‌گردد.

وجود سایه‌بان و قاب‌سازی در جوار و اطراف پنجره که با فضای خارجی مربوط می‌شود باعث تقلیل دما جهت رسیدن به قسمتهای داخلی می‌گردد.

پیشگیری از ریزش آب باران بر سطح شیشه و نفوذ آب به پشت پنجره در مناطق سرد موجب پیشگیری از یخ‌زدگی سطوح خارجی پنجره و شیشه‌ها می‌شود. قابل توجه اینکه برای نقاط گرم و خشک و یا گرم و مرطوب وجود سایه‌بان با پیش‌آمدگی جهت تعادل دما در تابستان مورد توجه بوده تا جایی که در شهرهای جنوبی کشور پیشخوان‌سازی جهت مغازه‌ها به شکل فضای سرپوشیده در عرض پیاده‌رو مورد توجه می‌باشد. انعکاس نور و اثر تابش آفتاب را به مقدار قابل توجهی تا ۹۰ درصد تقلیل می‌دهد.

توجه: تقلیل اثر انرژی حرارتی از تابش خورشید به وسیله سایه‌بان در نقاط گرمسیری با اقلیم گرم و خشک و یا اقلیم گرم و مرطوب مورد توجه می‌باشد.

اثر سایه‌بانهای متحرک

در مواردی از وجود سایه‌بانهای متحرک به صورت افقی در بالای پنجره و در مورادی در سه جهت یعنی دو پهلوی پنجره به صورت عمودی و بالای پنجره به صورت افقی نصب می‌شود. سایه‌بانهای متحرک می‌تواند در جهات مختلف و تحت زوایای دلخوان حرکت داشته باشد، به طوری که انعکاسات نوری و حرارتی را در شرایط دلخواه کنترل کرده تا در مواقع نیاز مورد استفاده باشد. بدیهی است رنگ سایه‌بان در جذب و یا دفع نور و انرژی حرارتی در اقلیمهای مختلف قابل توجه می‌باشد. لازم به تذکر است در سایه‌بانهای طبیعی به مانند درختهای گوناگون و بلند در تعادل وضع اقلیمهای گرم در جوار ساختمانها بسیار مؤثر خواهد بود.

ضمناً وجود گل و گیاه و سبزه در تعادل و رطوبت‌ هوای گرم منطقه و همچنین در محوطه بناها بسیار مفید بوده است. این روش در وضع اقلیمهای گرم به‌مانند زابل بسیار مؤثر بوده تا جایی‌که این شهر کویری را دارای آب و هوای مطلوب ساخته است.


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت ذخیره‌سازی انرژی در معماری سنتی کلیک نمایید


نوشته شده در : شنبه 7 اسفند 1395  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: پاورپوینت ذخیره‌سازی انرژی در معماری سنتی ، دانلود پاورپوینت ذخیره‌سازی انرژی در معماری سنتی ، مقاله ذخیره‌سازی انرژی در معماری سنتی ، تحقیق ذخیره‌سازی انرژی در معماری سنتی ، مقاله در مورد ذخیره‌سازی انرژی در معماری سنتی ، تحقیق در مورد ذخیره‌سازی انرژی در معماری سنتی ،

پاورپوینت دیوار آکوستیک

پاورپوینت دیوار آکوستیک شامل  18  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد  دیوار آکوستیک  می باشد

مقدمه

عایقهای صوتی در بخش اجرا چند دسته هستن که با توجه به کاربری فضا تعیین میشن . مثلا در یک فضای آپارتمانی برای جلوگیری از مشکلات صدا در طبقات از دو جداره سقف استفاده میشود یعنی اینکه سقف در دو قسمت روی هم و با فاصله کمی از هم اجرا میشود که مانع نفوذ صوت در طبقات میشود. این سیستم در اجرای دیوارهاهم کار برد دارد که البته اجرای این نوع سقف یا دیوار زیاد مقرون به صرفه نیست . در حال حاضر برای عایق بندیهای قانونمند از متریالهای ویژه ای استفاده میشود که مصطلح ترین آنه کناف است . کناف یکسری دیوارهای پیش ساخته گچی است که درای چندید لایه و ضخامت گوناگون است که با توجه به جنس مصالح می تواند عایقهای فوق العاده ایی را بسازد.

 

بحث عایقها در معماری بسیار اهمیت داره ولی در مراتب سوم و چهارم اهمیت قرار میگره به دلیل اینکه زیبایی ظاهری و تعادل فضایی حرف اول معماریه. اما در مورد عایقها می تونم بگم عایقهای صوتی و حرارتی و رطوبتی سه گروه مهم عایقها هستند که هرکدوم مقوله کاملا جدایی دارند مثلا بحث عایق بندی رطوبتی در ساختمان چند وجه داره مثلا موقع اجرا در بعضی از قسمتها عایق کاری هنگام زیر سازی و عملیات عمرانی انجام میشه و در بعضی قسمتها مثل سقف بعد از اتمام کار سفت کاری یا در مورد عایق بندی صوتی این موضوع به مراتب پیچیده تر میشه در عین حال متریال کار هم کاملا تفاوت میکنه . اگر اطلاعات دقیق تری راجه به کار تحقیقاتیتون در اختیارم بگذارید سعی میکنم بیشتر شما رو راهنمایی کنم. زنده باشید

عایقکاری صوتی دیوارها و کف ساختمان

به آن طرف نگاه کنید، آنجا اتاق پسر شماست که صدای استریوی آن خانه را برداشته است و به داد و فریادهای شما برای کم کردن صدای ضبط و استریو کمتر توجه می‌کند. این طرف اتاق دختر شماست که گوشی تلفن ساعت‌ها در دست اوست و شما از دست خنده‌های گاه و بی‌گاه و مکالمات طولانی او با دوستانش آرامش ندارید. به زیر پایتان نگاه کنید، طبقه پایین آپارتمان شما پارکینگ ساختمان چند طبقه‌ای است که در آن زندگی می‌کنید و صدای گاز و ترمز و بوق اتومبیل‌های همسایگان، گاه و بی‌گاه سکوت منزل شما را بر هم می‌زند. طبقه بالا، آپارتمان نزدیک‌ترین دوست و همسایه‌تان است ولی این صدای پا و دویدن کودکان خردسالش است که مانند صدای بمب در فضا پیچیده شده است. دیوارها و پنجره‌ها هم که صدای رفت و آمد ماشین‌ها در بزرگراه مقابل منزلتان را به داخل انتقال می‌دهند… شما فقط یک راه دارید برای اینکه سکوت و آرامش را در منزل حکمفرما کنید و آن هم استفاده از عایق‌های صوتی و کاهش آلودگی صوتی منزلتان است. چگونه؟ با ما همراه باشید.

از این دیوار صدا درنمی‌آید

اگر قرار است خودتان منزلتان را بسازید یا قرار است درون آن را بازسازی کنید، باید به شما تبریک بگوییم چون شما بخت این را دارید که خانه‌تان را به راحتی علیه سر و صدا ایزوله کنید. اول از هر چیز باید به سراغ دیوارهای داخلی منزلتان بروید. یک دیوار معمولی از آجر، گچ و رنگ پوشیده شده است، گرچه این مواد جامد تا حدی جلوی انتقال صدا را می‌گیرند ولی درون این مواد نیز حفره‌ها و فضاهای ریزی وجود دارد که دارای هواست و به هر حال صدا از دیوار به آن سوی آن منتقل می‌شود. یک راه‌حل این است که دیوارهای میان اتاق‌های منزلتان را با عایق‌های صوتی بپوشانید. بهتر است شما عایق‌های صوتی را که سنگین‌تر و دارای چگالی بیشتری هستند، انتخاب کنید چون بهتر از انتقال صوت جلوگیری می‌کنند. یکی از معمولی‌ترین عایق‌های صوتی برای دیوارها، ورقه‌های چوب پنبه‌ای است. دیوارهایی که به عنوان عایق صدا طراحی و ساخته می‌شوند، دارای جنس، طول، شکل، ارتفاع و طراحی ویژه‌ای هستند. مصالح مورد استفاده در ساخت و طراحی این دیوارها در مقدار کاهش صدای آنها تاثیر بسیار زیادی دارد. دیوارهایی که به صدا عایق هستند یا صوت را جذب کرده و یا از انعکاس آن در ساختمان جلوگیری می‌کنند. انرژی صوتی در مواد نرم و دارای تخلخل زیاد به صورت موثری جذب می‌شوند، در حالی که برای انعکاس از مصالح سخت و فشرده استفاده می‌شود. دیوارهای آجری عایق‌های صوتی بسیار خوبی هستند ولی از نظر جذب صوتی بسیار فقیرند. بنابراین با ترکیب یک دیوار با چگالی بالا می‌توان در کاهش بیشتر سر و صدا در ساختمان اقدام کرد.

گاهی به پنجره نگاه کن

این روزها کمتر خانه‌ای پیدا می‌شود که در بن‌بستی ساکت قرار گرفته باشد و بیشتر خانه‌ها یا در مجاورت خیابان و یا بزرگراه‌های پر رفت و آمد قرار گرفته‌اند. درها و پنجره‌ها آلودگی صوتی را به راحتی به درون فضای منزل شما منتقل می‌کنند. بنابراین هنگامی که قصد دارید منزل‌تان را علیه صدا ایمن کنید باید هوای درها و پنجره‌ها را نیز داشته باشید.

جهت دانلود متن کامل پاورپوینت دیوار آکوستیک کلک نمایید


نوشته شده در : شنبه 7 اسفند 1395  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: پاورپوینت دیوار آکوستیک ، دانلود پاورپوینت دیوار آکوستیک ، مقاله دیوار آکوستیک ، تحقیق دیوار آکوستیک ، مقاله در مورد دیوار آکوستیک ، تحقیق در مورد دیوار آکوستیک ،

پرسشنامه مقیاس بی ثباتی ازدواج (MII)

پرسشنامه مقیاس بی ثباتی ازدواج (MII) به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد  مقیاس بی ثباتی ازدواج (MII)  بوده دارای 2  صفحه می باشد

پرسشنامه مقیاس بی ثباتی ازدواج (MII)[1]:

این پرسشنامه که به طورکلی برای اندازه گیری عدم ثبات زناشویی و خصوصاً مستعد طلاق بودن تدوین شده است. این ابزار متکی بر این نظر است که برای ارزیابی بی ثباتی و خطر بالقوه طلاق زن و شوهر باید هم شناخت و هم رفتار به حساب آورده شود. این مقیاس توسط ادواردز، جانسون و بوث (۱۹۸۳) در مورد ۲۰۳۴ زن و مرد متأهل زیر ۵۵ سال و با ۱۵۷۸ (۷۸%) از این نمونه در سال ۱۹۸۳ بکار گرفته شد. نمره بالا در این مقیاس نشان می دهد که احتمال وقوع طلاق در زوج ها بالاست و نمره پایین نشان می دهد که احتمال وقوع طلاق در زوج ها پایین است (جعفری، ثنایی ذاکر، پاشا شریفی و کرمی، ۱۳۸۹). «شاخص بی ثباتی ازدواج» با ضریب آلفای ۹۳% از یک همسانی درونی عالی برخوردار است و همچنین با مقیاس های مربوط به مشکلات و اختلافات زناشویی همبستگی مثبت و با مقیاس های مربوط به تعامل و خرسندی زناشویی همبستگی منفی دارد (علیمردانی، فاتحی زاده، جلالی و باغبان، ۱۳۸۹). در ایران نیز یاری پور (۱۳۷۹)، ضریب اعتبار ۷۰/ را گزارش کرده است. در پژوهش حاضر پایایی آن به روش آلفای کرونباخ ۷۳/ به دست آمد.


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه مقیاس بی ثباتی ازدواج (MII) کلیک نمایید


نوشته شده در : پنجشنبه 21 بهمن 1395  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: پرسشنامه مقیاس بی ثباتی ازدواج (MII) ، دانلود پرسشنامه مقیاس بی ثباتی ازدواج (MII) ، دنلود پرسشنامه مقیاس بی ثباتی ازدواج (MII) ، فایل پرسشنامه مقیاس بی ثباتی ازدواج (MII) ،

پرسشنامه مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان

پرسشنامه مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان  بوده دارای  2 صفحه می باشد

پرسشنامه مقیاس اضطراب اجتماعی برای  نوجوانان

برای سنجش متغیر اضطراب اجتماعی از مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان که توسط لاجرکا (۱۹۹۹) ابداع شده است، استفاده شده است که شامل ۱۸ گویه است و از سه زیر مقیاس، ترس از ارزیابی منفی، اجتناب اجتماعی و اندوه درموقعیت­های جدید، اجتناب  اجتماعی و اندوه عمومی تشکیل شده است. سازندگان، با استفاده از تحلیل عامل، سه عامل را مورد شناسایی قراردادند. ترس از ارزیابی منفی توسط همسالان، بعد اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت­های جدید، بعد اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی، استوار و همکاران(۱۳۸۲) ساختار سه عاملی این مقیاس را رویی نمونه­ای از نوجوانان ایرانی مورد تأیید قرار دادند و روایی آن را مطلوب گزارش کردند و ضریب پایایی این مقیاس را به روش بازآزمایی با فواصل زمانی از یک تاچهار هفته ۸۸/۰ به دست آورده­اند. علاوه بر این میزان همسانی درونی مقیاس را با استفاده از ضریب آلفا برای زیر مقیاس­های ترس از ارزیابی منفی، اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت­های جدید و اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی به ترتیب: ۸۴/۰، ۷۴/۰، ۷۷/۰ گزارش کرده­اند. این مقیاس به صورت مدرج پنج درجه­ای(از کاملاً شبیه من = ۵تا کاملاً متفاوت  از من = ۱) می­باشد. نمره­های بالا در این مقیاس حاکی از اضطراب بالاتر است. خواجه و همکاران(۱۳۹۰) در پژوهش خود به منظور محاسبه پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده کردند که برای مؤلفه ترس از ارزیابی منفی ضریب آلفای۸۶/۰، مؤلفه اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت­هایی جدید ضریب آلفای ۷۰/۰، و بعد اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی ضریب آلفای ۵۸/۰ را گزارش نمودند.


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان کلیک نمایید


نوشته شده در : پنجشنبه 21 بهمن 1395  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: پرسشنامه مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان ، دانلود پرسشنامه مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان ، دنلود پرسشنامه مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان ، فایل پرسشنامه مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان ،

پاورپوینت آویشن شیرازی

پاورپوینت آویشن شیرازی شامل  30  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد   آویشن شیرازی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

معرفی و گیاهشناسی

آویشن  T.vulgaris  گیاهی است بومی نواحی شرقی مدیترانه با عدد  کروموزومی ۳۰= ۲n ، گیاهی چند ساله با بوته های تراکم و پر شاخه ، ریشه ی مستقیم و کم و بیش چوبی با انشعابات فراوان ، ساقه ی مستقیم و چهار گوش دارد که ارتفاع بوته معمولاً بین  ۲۰ تا   سانتی متر است.

۵۰پائین ساقه چوبی است در حالی که قسمت های فوقانی آن سبز رنگ بوده و انشعابات فراوانی دارد. برگ ها کوچک ، متقابل و کم و بیش نیزه ای شکل و بدون دمبرگ هستند. میوه فندقه ( شیز و کارپ چهار فندقه ) به رنگ قهوه ای تیره به طول ۲-۱ میلی متر است  که داخل میوه چهار بذر به رنگ قهوه ای تیره وجود دارد.

مشخصات عمومی

گیاهی است با نام علمی Thymus vulgaris و از خانواده (نعنائیان)  Lamiaceaeو به اسم آزربه نیز نامیده می شود. ریشه مستقیم، چوبی و با انشعابات فراوان، برگها کوچک و پوشیده از کرکهای خاکستری وحاوی اسانس است. اسانس اصلی آویشن “تـم”است که از دو نوع فنل ایزومر به نامهای تیمول و کارواکرول تشکیل شده است.

تم مایعی زرد رنگ که بوی مطبوع مخصوص و معطر و پایداری دارد و در مجاورت نور فاسد می شود.

اسانس ۲% است که از گل و برگهای آن گرفته می شود و قوی و تند مزه است.

مواد و عناصر غذایی

به زمینهای تهی از مواد و عناصر غذایی در فصل پاییز ( هنگام اماده ساختن زمین )۲۰ تا ۳۰ تن در هکتار کودهای حیوانی کاملاً پوسیده اضافه می شود . فصل بهار قبل از کشت گیاه نیز ۵۰تا ۸۰ کیلو گرم د رهکتار اکسید قسقر و همین مقدار پتاس به همراه ۴۰ تا ۶۰ کیلو گرم در هکتار ازت باید در اختیار گیاه قرار گیرد . از سال دوم رویش ، همه ساله در فصل  بهار ۳۰ تا ۵۰ کیلو گرم در هکتار ازت در اختیار گیاهان قرار می دهند .

به طور کلی در افزون کودهای شیمیایی به خاک هایی که آویشن در آن می روید باید دقت کرد . زیرا زیادی مواد غذلیی یا کمبود آن مناسب نبوده و هر دو حالت سبب کاهش عملکرد پیکر رویشی می شود .

نیازهای اکولوژیکی

آویشن گیاهی است بومی مناطق مدیترانه ای و در طول رویش به چهوای گرم و نور کافی نیاز دارد. این گیاه خشکی دوست بوده و به سهولت قادر به تحمل کم آبی و خشکی است

آماده سازی خاک

پس از برداشت گیاهانی که با آویشن به تناوب کشت شده اند ( در فصل  پاییز ) کودهای حیوانی مورد نیاز به خاک اضافه شده و سپس با شخم مناسبی به عمق ۲۰تا ۲۵ سانتی متری خاک فرستاده می شود .

اوایل بهار پس از شکستن سله ها و خرد کردن کلوخه ها ، زمین را باید برای کشت کاملاً تسطیح کرد

کاشت، داشت، برداشت

کشت آویشن از طریق بذر یا از طریق رویشی امکان پذیر است. کاشت بذر به صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد.

زمان مناسب برای کشت مستقیم بذر ، فروردین ماه است. کشت غیر مستقیم بذر در نیمه ی دوّم اسفند ماه در خزانه ی هوای آزاد صورت می گیرد. تکثیر رویشی آویشن از طریق تقسیم بوته است.

به این صورت که پس از خارج کردن بوته های دو ساله و سالم و عاری از هر گونه آلودگی قارچی ، آنها را به ۲ یا ۳ قسمت تقسیم می کنند و در زمین اصلی کشت می کنند. فصل پائیز یا بهار زمان مناسبی برای این کار است.

در سال اوّل رویش فقط یک بار محصول را می توان برداشت کرد. در حالی که از سال دوّم رویش به بعد، ۲تا ۳ بار می توان اقدام به برداشت پیکر رویشی آویشن کرد.


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت آویشن شیرازی کلیک نمایید


نوشته شده در : شنبه 9 بهمن 1395  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: پاورپوینت آویشن شیرازی ، دانلود پاورپوینت آویشن شیرازی ، تحقیق آویشن شیرازی ، مقاله آویشن شیرازی ، مقاله در مورد آویشن شیرازی ، تحقیق در مورد آویشن شیرازی ،

پاورپوینت زیره سبز

پاورپوینت زیره سبز شامل  32  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد   زیره سبز می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

مقدمه

زیره سبز با نام علمی L. Cuminum cyminum گیاهی است از  خانواده apiaceae ، یکساله ، معطر ، بدون کرک (جز میوه) ساقه علفی با انشعابات دو تایی و گاهی سه تایی می باشد. ساقه گیاه شیار دار بوده و دارا ی بافت کلانشیم محیطی است .همچنین گیاهی است یکساله کوچک و علفی که ارتفاع آن ۶۰ سانتیمتر است ریشه آن دراز و باریک برنگ سفید ، ساقه آن راست و برگهایش به شکل نوار باریک و نخی شکل و برنگ سبز می باشد گل آذین از نوع چتر مرکب می باشد و هر چتر مرکب به سه تا شش چترک ختم می شود.

و هر چترک دارای سه تا چهار گل می باشد. براکته های گشیده و خطی در زیر چتر مرکب به صورت حلقه ای مجتمع شده و گریبان نامیده می شود. براکته های قاعده هر گل نیز در قاعده چترک ها به صورت حلقوی وجود داشته و گریبانک نامیده می شود. میوه دوکی شکل بوده و در دو سر باریک می باشد و از نوع دو فندقه شیزوکارپ است که شامل دو مریکارپ میباشد . جنین دانه کوچک بوده و در البومین محصور استو به شدت به جدار مریکارپ فشرده  است.

بخش شکمی جدار مریکارپ مسطح و بخش پشتی آن محدب است و دارای ۵ ضلع برجسته یا خطوط پره مانند طولی است که این پره ها یکی در پشت ، دو تا در طرفین و دو تا در حاشیه مریکارپ قرار دارند.

از هر پره یک دسته آوندی عبور می کند که آوند های چوبی در داخل و آوند های آبکش در داخل قرار دارند.گرده افشانی در این گیاه توسط باد و به ندرت حشرات انجام می گیرد . چتر ها از پائین بو ته به سمت بالا و از اطراف به مر کز تولید بذر می کنند که نشان دهنده گل اذین نامحدود آن است.

شرح گیاه

گیاهی کوچک، علفی به ارتفاع ۱۵ تا ۵۰ سانتی متر و دارای ریشه دراز باریک به رنگ سفید و ساقه ای راست و منشعب به تقسیمات دو تایی است منشأ اولیه آن ناحیه علیای مصر و سواحل نیل بوده است ولی امروزه به حالت نیمه وحشی در منطقه وسیعی از مدیترانه ، عربستان ، ایران، و نواحی مختلف می روید و یا در این نواحی پرورش می یابد.

برگهای آن متناوب، شفاف، بی کرک، منقسم به بریدگیهای بسیار نازک و ظریف ولی دراز و نخی شکل است. گلهائی کوچک ، سفید یا صورتی رنگ و مجتمع به صورت چتر مرکب دارد. میوه آن بیضوی کشیده، باریک در دو انتها، بسیار معطر ، به طول ۶ میلی متر، به قطر ۵/۱ میلی متر و پوشیده از تارهای خشن است.بعضی از واریته های این گیاه میوه های عاری از تار دارند.رنگ میوه بر حسب واریته های مختلف گیاه ممکن است زرد تیره یا خرمائی مایل به سبز و یا خاکستری باشد.

نیاز اکولوژیکی

چون زیره سبز گیاهی مدیترانه ای است، لذا در طول رویش به حرارت مناسب و نور کافی نیاز دارد مقدار اسانس گیاهان که در مناطق گرم با نور فراوان می رویند بیش از مناطق دیگر است. این گیاه در مرحله گل دهی و تشکیل میوه به رطوبت کمتری نیاز دارد. خاکهای با بافت متوسط و خاکهای لوم شنی، خاکهای مناسبی برای تولید زیره سبز هستند.

کشت در خاکهای سبک شنی و تهی از مواد و عناصر غذایی مناسب نیست چون این خاکها شرایط را برای ابتلای گیاهان به بیماریهای قارچی آماده می کنندPH خاک برای کشت زیره سبز ۵/۴ تا ۲/۸ مناسب است.

آماده سازی خاک

در اوایل پائیز ۱۵ تا ۲۰ تن در هکتار کودهای حیوانی کاملاً پوسیده به زمین اضافه نموده و سپس شخم زده می شود و در

ادامه زمین را باید تسطیح نمود. خاک باید نرم باشد وسله تولید نکند قبل از کشت زمین را آماده و آنرا کرت بندی می کنند.


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت زیره سبز کلیک نمایید


نوشته شده در : شنبه 9 بهمن 1395  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: پاورپوینت زیره سبز ، دانلود پاورپوینت زیره سبز ، تحقیق زیره سبز ، مقاله زیره سبز ، مقاله در مورد زیره سبز ، تحقیق در مورد زیره سبز ،

پرسشنامه مهارت های مقابله و مدیریت استرس

پرسشنامه مهارت های مقابله و مدیریت استرس به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد ه مهارت های مقابله و مدیریت استرس  بوده دارای  5 صفحه می باشد

پرسشنامه مهارت های مقابله و مدیریت استرس: 

فرم اصلی این پرسشنامه شامل ۴۵ گویه است و پاسخ دهی به گویه های آن بر اساس مقیاس پنج بخشی از نوع لیکرت انجام می شود.  پرسشنامه مذکور مشتمل بر چهار عامل، شامل ارزیابی موقعیت، واکنش به استرس، چاره جویی و انطباق و انعطاف پذیری است.خیر و سیف(۱۳۸۳)، همسانی درونی مولفه های چهارگانه و کل پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار دادند. این نتایج برای خرده مقیاس چهارگانه بین ۳۸/.تا ۷۸/. و برای کل آزمون برابر ۷۷/. است که از پایایی خوبی برخوردار است. هم چنین نیروشک(۱۳۸۳)، در پژوهش خود بر روی جانبازان پایایی کل آزمون را ۸۲/۰  به دست آورد. در پژوهش حاضر نیز پایایی کل آزمون از طریق آلفای کرونباخ ۸۹/۰ به دست آمد.


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه مهارت های مقابله و مدیریت استرس کلیک نمایید


نوشته شده در : دوشنبه 4 بهمن 1395  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: پرسشنامه مهارت های مقابله و مدیریت استرس ، دانلود پرسشنامه مهارت های مقابله و مدیریت استرس ، دنلود پرسشنامه مهارت های مقابله و مدیریت استرس ، فایل پرسشنامه مهارت های مقابله و مدیریت استرس ،

پرسشنامه مقیاس هوش اخلاقی

پرسشنامه مقیاس هوش اخلاقی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد  مقیاس هوش اخلاقی بوده دارای 5  صفحه می باشد

پرسشنامه مقیاس هوش اخلاقی

این پرسشنامه توسط لنیک و کیل ساخته شده و مشتمل بر ۴۰ سوال است که به بررسی وضعیت ابعاد زیرمجموعه‌‌ی (شایستگی‌های) هوش اخلاقی اختصاص دارند (پیوست ۲). این سوالات به صورت مساوی بین ۱۰ بعد یا زیرمجموعه‌ی هوش اخلاقی شامل انسجام، صداقت، شجاعت، رازداری، انجام تعهدات فردی/ مسئولیت‌پذیری (پاسخ‌گویی) در برابر تصمیمات شخصی، خودکنترلی و خود ‌محدود‌سازی،کمک به دیگران (قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران)، مراقبت از دیگران (مهربانی)، درک احساسات دیگران (بشردوستی و رفتار شهروندی)، و درک نیازهای روحی خود (ایمان، اعتقاد و تواضع) تقسیم شده و هر شایستگی دارای ۴ سوال است. همچنین، این ۱۰ شایستگی به ۴ دسته کلی تحت عنوان ابعاد کلی هوش اخلاقی شامل درستکاری (دارای ۴بعد زیر مجموعه)، مسئولیت‌پذیری (دارای ۳ بعد زیر مجموعه)، بخشش (دارای ۲ بعد زیرمجموعه) و دلسوزی (دارای ۱بعد زیرمجموعه) تقسیم می‌شوند.

پاسخ‌دهندگان به هر پرسش بر روی طیف ۵ گزینه‌ای هرگز تا همیشه پاسخ می‌دهند، که به ترتیب به این گزینه‌ها امتیاز ۱ تا ۵ تعلق می‌گیرد.

پایایی این پرسشنامه در تحقیقی که توسط بهرامی، اصمی،  فاتح پناه و  تفت‌ارفه (۱۳۹۱) به روش آلفای کرونباخ انجام شده به میزان ۸۹/۰ گزارش شده است. همچنین در پژوهش محمدی، نخعی، برهانی و روشن‌زاده (۱۳۹۲) میزان پایایی به روش آلفای کرونباخ ۸۷/۰ گزارش شده است.

در پژوهش اسماعیلی‌طرزی، بهشتی‌فر و اسماعیلی طرزی (۱۳۹۱) میزان پایایی به روش آلفای کرونباخ ۸۸/۰ گزارش شده است. درپژوهش محمودی، سیادت و شادان‌فر (۱۳۹۱) نیز میزان پایایی به روش  ضریب آلفای کرونباخ ۸۸/۰ گزارش شده است.

در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی، از روش آلفای کرونباخ  استفاده شد. ضریب  ۹۲/۰  برای کل پرسشنامه و برای ابعاد درستکاری، مسئولیت پذیری، عفو، دلسوزی به ترتیب ضرایب ۸۲/۰، ۸۲/۰، ۷۴/۰، ۶۵/۰ به دست آمد. در پژوهش اسماعیلی‌طرزی و همکاران (۱۳۹۱)، جهت بررسی روایی، پرسشنامه در اختیار چند تن از اساتید قرار گرفته و پس از محاسبات انجام شده میزان روایی ۹۰/۰ گزارش شده است. در پژوهش حاضر برای بررسی روایی از همبستگی هر خرده مقیاس با نمره کل استفاده شده است. دامنه ضرایب همبستگی از ۷۴/۰ تا ۹۲/۰  به دست آمد. نتایج حاصله در جدول ۳-۳ ارائه شده است.


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه مقیاس هوش اخلاقی کلیک نمایید


نوشته شده در : دوشنبه 4 بهمن 1395  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: پرسشنامه مقیاس هوش اخلاقی ، دانلود پرسشنامه مقیاس هوش اخلاقی ، دنلود پرسشنامه مقیاس هوش اخلاقی ، فایل پرسشنامه مقیاس هوش اخلاقی ،

پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه

پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد  خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه بوده دارای 2 صفحه می باشد
 

پرسشنامه خود پنداره‌ی  مربوط به مدرسه:

این پرسشنامه را یی یسن چن[۱] در سال ۲۰۰۴ ساخت و خود پنداره را در سه سطح عمومی، آموزشگاهی و غیر آموزشگاهی موردسنجش قرارداد. این پرسشنامه از نوع خود گزارشی است که شامل ۱۵ عبارت بوده و پاسخ‌ها به‌صورت مقیاس لیکرتی چهارگزینه‌ای از کاملاً موافق (۴ نمره) تا کاملاً مخالف (۱ نمره) نمره‌گذاری شده است و نمره‌گذاری همه عبارات به‌صورت مستقیم است. ضریب پایایی این آزمون از طریق همسانی درونی برای سه زیر مقیاس به ترتیب ۷۵/۰، ۸۲/۰ و ۸۲/۰ است. اعتبار این پرسشنامه از طریق همبسته کردن آن با نمره‌های خرده مقیاس عزت‌نفس تحصیلی (آموزشگاهی) و پرسشنامه عزت‌نفس کوپر اسمیت برابر ۵۳/۰ به دست آمد(کوپر اسمیت،۱۹۶۷؛ به نقل از بیابانگرد، ۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر ۶۷۷/۰ محاسبه شده است.

جهت دانلود متن کامل پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه کلیک نمایید


نوشته شده در : یکشنبه 26 دی 1395  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه ، دانلود پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه ، دنلود پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه ، فایل پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه ، خود پنداره‌ ،