تبلیغات
تحقیق و پروژه های روانشناسی

امروز:

مقاله اصلاح مدل رفتاری UBCSAND

 مقاله اصلاح مدل رفتاری UBCSAND  شامل 36 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله  های جامع و کامل در مورد  اصلاح مدل رفتاری UBCSAND  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

خلاصه:

مقاله به بررسی یک روش جهت بدست آوردن یک مدل سازی رفتاری جدید برای خاکهای رس یک بعدی تحکیم یافته می‌پردازد برخی مشاهدات آزمایشگاهی، که سطح حالت مرزی را برای خاکهای رس تحکیم یافته، بایک حجم مشخص، به صورت شکل غیر چرخشی، به وجود آمده اند، در ادامه ارائه شده است. نشان داده شده است، مدل ساده حالت بحرانی، که فرض رفتار الاستیک را در داخل سطح حالت مرزی دارا می‌باشد، نمی تواند جهت پیش بینی رفتار غیر خطی خاک به کار رود.پیش بینی ها از طریق ارائه رفتار الاستوپلاستیک در داخل سطح حالت مرزی صورت می‌گیرد. برای مثال مدل SKH -3 که توسط Stallebrass(1990) ارائه گشته است.

در این مقاله نشان داده شده است، این مدل رفتاری هنوز نمی تواند امتداد بردار کرنش جزئی را برای خاکهای رسی فشرده شده غیر ایزوتروپ به خوبی پیش بینی کند، که در واقع سبب پیش بینی مقدار بیشتری برای K0 می‌شود. در مقایسه با داده های آزمایشگاهی نیز مدل مقادیر بیشتری را برای کرنش برشی در حالت سه محوری ارائه می‌کند. در این مقاله یک مدل رفتاری اصلاح شده ارائه شده است.

حالت ایزوترو پیک سطح حالت مرزی، حفظ شده است و یک بررسی آزمایشگاهی جهت امتداد بردار کرنش جزئی برای خاکهای رس تحلیل یافته غیر ایزوتروپ با فرض برقراری قانون جریان غیر همبسته، صورت گرفته است. مدل اصلاح شده یک مقطع انحرافی در میان سطح حالت بحرانی مشابه معیار شکست Matsuoka -Naka در نظر می‌گیرد، اما سایر مواد مربوط به مدلSKH -3 را حفظ می‌کند و هیچ پارامتر اضافی ارائه نمی کند.

در نهایت مدل با توجه به تستهای آزمایشگاهی بر روی خاک رس تحکیم یافته مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. یک بهبود وضعیت مشخص نسبت به مدل ۳-SKH قابل مشاهده است.

۱- مقدمه:

مکانیک خاک حالت بحرانی (Schofield and worth 1968) ختم به یک پیشرفت قابل ملاحظه در پیش بینی رفتار خاک از طریق ارائه حجم مخصوص به عنوان یک متغیر اضافی حالت گشت. تحقیقات اخیر بر روی رفتار خاک در کرنش کوچک و محدوده بسیار کوچک کرنش (به طور مثال Stallebrass, 1990, Jardin et al, 1984) نشان داد که فرضیه رفتار الاستیک خاک در داخل سطح حالت مرزی بواسطه رفتار غیر خطی خاک در کرنش های کوچک، غیرقابل قبول می‌باشد. تعدادی چند از مدلهای رفتاری بوجود آمدند تا بتوانند این واقعیت را توجیه کنند و همچنین نشان داده شده است که اینگونه مدلها به یک پیشرفت قابل ملاحظه ای در حل مسائل اجزای محدود در مسائل مقدار مرزی ختم می‌گردند (Stallebrass and Taylor, 1997).

یک روش مناسب در توصیف رفتار غیر خطی خاک در داخل سطح حالت مرزی با یک مدل حالت بحرانی از طریق ارائه سخت شوندگی جنبشی می‌باشد (Mroz et al, 1979) این مقاله به بررسی مدل رفتاری که توسط Stallebras (1990) بر اساس اثر تاریخچه تنش اخیر در داخل مدل سخت شوندگی جنبشی که توسط Al Tabbaa and Muir wood(1989) ارائه شده است، می‌پردازد. این امر از طریق ارائه سطح دوم تاریچه جنبشی صورت می‌گیرد.

یک اصلاح در این مدل رفتاری جهت شبیه سازی رفتار خاک رس تحکیم یافته غیر ایزوتروپ در این مقاله ارائه شده است مشاهدات تجربی که این اصلاح را بررسی می‌کنند در قسمت اول این مقاله آمده و سپس مدل اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفته است و سپس ارزیابی از طریق داده های آزمایش سه محوری بر روی خاک رس تحکیم یافته غیر ایزوتروپ صورت می‌گیرد.

۲- خاکهای رس تحکیم یافته غیر ایزوتروپ

یک شاخصه مهم که در بررسی رفتارخاک مورد اهمیت است شکل و اندازه سطح حالت مرزی می‌باشد.این سطح به عنوان یک مرز برای تمامی حالات ممکن رس در فضای تنش- حجم مخصوص می‌باشد و به وضوح بر اساس مدلهای رفتاری حالت بحرانی می‌باشد. درادامه، شکل تجربی سطح حالت مرزی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس مدل رفتاری شکل سطح حالت مرزی را بیان می‌کند و همچنین قانون جریان همبسته، جهت پیش بینی رفتار خاک به کار می‌روند. پیش بینی ها با داده های آزمایشگاهی جهت بررسی تفاوتهای عمده رفتار خاک در حالت پیش بینی و مشاهده شده مقایسه شده اند.

۱-۲- سطح حالت مرزی

یک روش مناسب جهت تشخیص مشکل سطح حالت مرزی، نرمال سازی بر اساس حجم مخصوص می‌باشد. این روش مستقیما براساس تعریف سطح حالت مرزی می‌باشند. توسط محققین بسیاری نشان داده شده است که سطح حالت مرزی برای خاکهای رس غیر ایزوتروپ تحکیم یافته، دارای ایزوتروپ و غیر چرخشی می‌باشد.(Pickles, 1989; Cotecchia, 1996; Cotecchia and Chandler, 2000; Rampello and Callisto, 1998)

Pickles(1989) تعدادی آزمایش سه محوری را بر روی خاک رس لای دار نرم غیر ایزوتروپ تحکیم یافته انجام داد به گونه ای که امتداد حالت تنش از سطح حالت مرزی عبور نماید، بنابر این مطمئن شد که حالت تنش در طول بارگذاری بر روی سطح حالت مرزی باقی می‌ماند. این مسیر تنشها که براساس حجم مخصوص نرمال سازی شده اند، در شکل ۱ نشان داده شده اند.

مشاهده می‌شودکه شکل سطح حالت مرزی بسیار نزدیک به سطح حالت مرزی بیضوی می‌باشد که توسط مدل Cam-Clay اصلاح شده پیشنهاد شده بود. همچنین چرخش محسوس برای این سطح نسبت به امتداد K0  خط تحکیم عادی (KONC) دیده نمی شود.

از سوی دیگر، یک سطح تسلیم ناخالص، که اغلب مربوط به سطح حالت مرزی می‌باشد معمولا زمان استفاده از روش دو خطی بوجود می‌آید. این روش بر اساس این فرضیه است که رفتار خاک در داخل سطح تسلیم کل به صورت الاستیک می‌باشد. یک انتقال بین رفتار الاستیک و الاستوپلاستیک با فرض رفتار اولیه شبه خطی در منحنی تنش،- کرنش صورت می‌گیرد. همانطور که توسط Tavenas et al(1979) نشان داد این شکل مشابه شکل کنتورهای یکسان انرژی کرنش مخصوص می‌باشد.

۲-۲- جهت کرنش پلاستیک جزئی

در این قسمت جهت بردار جزئی کرنش پلاستیک که بوسیله آزمایشات بدست آمده است با آنچه که از طریق مدل ۳-SKH بدست آمده است، مقایسه می‌شود. این مقایسه نشان می‌دهد که قانون جریان همبسته که از فرضیات این مدل می‌باشد، باعث یک پیش بینی نادرست در مورد جهت بردار کرنش جزئی می‌باشد. مدل ۳-SKH  یک شکل بیضی گون رابرای سطح حالت مرزی در نظر می‌گیرد که این سطح مشابه سطح حالت مرزی در نظر گرفته شده توسط مدل Cam-clay اصلاح شده می‌باشد.


جهت دانلود متن کامل  مقاله اصلاح مدل رفتاری UBCSAND  کلیک نمایید


نوشته شده در : سه شنبه 2 خرداد 1396  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: مقاله اصلاح مدل رفتاری UBCSAND ، دانلود مقاله اصلاح مدل رفتاری UBCSAND ، مقاله در مورد اصلاح مدل رفتاری UBCSAND ، تحقیق اصلاح مدل رفتاری UBCSAND ، تحقیق در مورد اصلاح مدل رفتاری UBCSAND ،

پروژه طراحی سایت

پروژه طراحی سایت  شامل 104 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پروژه  های جامع و کامل در مورد   طراحی سایت می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

 در دنیای امروز که رفته رفته تمامی اعمالی که بشر انجام می دهد به صورت مجازی و از طریق اینترنت به منظور سهولت کار انجام می شود ، سایت های اینترنتی خود را به عنوان یکی از نیاز های انسان روز به روز بیشتر پیدا می کنند و هر شرکت ، نهاد ، مجموعه و هر شخصی برای نمایاندن خود به دیگران و گام برداشتن در جهت پیشرفت خویش ، نیازمند در اختیار داشتن وب سایتی می باشد .

امروزه سایت های اینترنتی در حال جایگزین شدن به جای مغازه ها و بازار های فیزیکی و تبلیغات مختلف می باشند چرا که بشر امروزه به درستی معنی وقت طلاست را درک می کند و از تلف کردن وقت در رفت و آمد های مکرر و بی مورد به سطوح آمده است .

اما نکته ای که در این میان خود نمایی می کند و بیش از پیش به چشم میآید لزوم حفظ مفهوم حفاظت اطلاعات  در چهار چوب الکترونیکی جدید است و اینکه استفاده از امکاناتی که نهادی که سایتی را در اینترنت جهت استفاده ی عده ای خاص قرار می دهد ؛ فقط محدود به همان عده باشد . به عبارتی دیگر اجازه ی استفاده از آن امکانات را خود آن سایت برای کاربران تعیین کند .

در چنین شرایطی است که نیاز به مجوز ها تحت وب (  ( Web Permissionsاحساس می شود. به همین منظور بر آن شدم تا این مفهوم نسبتا تازه را در قالب مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان پیاده سازی نمایم .

در طراحی این سایت علاوه بر پیاده سازی مفهوم Permission  ها ، موارد دیگری از جمله برنامه نویسی های جاوا ، صفحات داینامیکی که متون آن های از بانک اطلاعاتی فراخوانی می شود و پیکر بندی آنها با استفاده از زبان های Server Side  صورت می پذیرد و … نیز استفاده شده که هر یک در جای خود جای بحث دارد که به اختصار در مورد آنها در ادامه توضیح داده خواهد شد .

 

فصل اول : طراحی سایت ها

 ۱-۱) تاریخچه ی سایت های اینترنتی :

در اولین روزهای تاسیس وب دستورات HTML بسیار ساده بود، ولی هنگامی که Web، شروع به پیشرفت نمود، طراحان خواستار کنترل بیشتری شده و در نتیجه مجموعه دستورات مورد نیاز تهیه گردید.سپس از آنجاییکه صفحات وب، بهتر است به صورت دینامیک و متحرک باشند، طراحان نیز خواستار ارتباط بین بینندگان سایت و صاحبان آن شدند، در نتیجه استفاده از دستورات HTML به تنهایی نیاز آنها را برطرف نکرد و سپس شرکت Netscape برای ایجاد و کنترل ارتباط بین صاحبان سایت و بینندگان آن در صفحات Web از JavaScript کمک گرفت.

با به وجود آمدن جاوا سکریپت بسیاری از نیاز هایی که طراحان سایت به دنبا آن بودند بر طرف شد جاواسکریپت که امروزه به عنوان یکی از قدرتمند ترین زبان های Client side  مورد استفاده قرار می گیرد در بسیاری از موارد کاربرد داشت و جوابگو بود اما نکته ای که در مورد این زبان و زبان های مشابه ای که به مرور زمان برای کاربرد های مختلفی به وجود آمدند ، همچون  VBSCRIPT , DHTML , …این بود که به واسطه ی اینکه ای کامپایل این زبان ها در سمت کاربر انجام می شد از طرفی Source  کامل برنامه در اختیار کاربر قرار می گرفت و از آن مهم تر اینکه برنامه هایی که در سمت کاربر کامپایل می شوند – Client Side  – کاملا وابسته به سیستم کاربر می شوند و اکر خطایی در کامپیوتر کاربر وجود داشته باشد عملکرد سایت را تحت تاثیر قرار می دهد ( به عنوان مثال بسیاری از منو ها و پروگرام های جاوا در صورتی که Java Virtual Machine نصب نباشد قابل نمایش نمی باشند و … ) این دلایل و مواردی از این دست طراحان را بر این امر واداشت که تا در پی آن باشند که برنامه هایی طراحی کنند که در سمت سرور اجرا شده و نتیجه ی آن به صورت کد های Generate  شده Html  برای کاربر ارسال گردد ( Server Side  )  .

از سوی دیگر نیاز به پایداری اطلاعات و استفاده از بانک های اطلاعاتی برای حفظ داده های مورد نیاز این ضرورت را به وجود آورد که برنامه های تحت وب بتوانند با بانک اطلاعاتی ارتباط برقرار کنند .

زبان هایی که امروزه قدرتمندانه تحت عنوان زبان های سرور ساید خودنمایی می کنند محدود به PHP  و ASP   و   ASP.Net  می باشند که هر یک به نوبه ی خود طیف وسیعی از سایت های پویای طراحی شده را به خودش اختصاص می دهد کاربرد ها و توانایی های متفاوتی دارند .

از آنجایی که در طراحی وب سایت مربوطه از ASP  استفاده شده در ادامه ی این فصل  فقط به اختصار توضیحاتی در مورد ASP   به همراه مابقی ابزار ها و زبان های استفاده شده ذکر خواهد شد .

 

۱-۲) HTML

 ۱-۲-۱) مقدمه ای بر HTML

یک فایل HTML چیست؟

HTML را “اچ تی ام ال” و یا اچتمل بخوانید.
HTML برگرفته از حروف اول Language Markup Text Hyper میباشد.
یک فایل HTML فایلی از نوع text میباشد که متشکل از markup tag ها میباشد.
مرورگر یا Browser از روی markup tag ها می فهمد که چگونه باید صفحه را نمایش بدهد.
یک فایل HTML باید دارای انشعاب htm و یا html باشد.
یک فایل HTML فایلی از نوع text میباشد که با هر ادیتور ساده ای قابل ایجاد است.
وظیفه اصلی تگ های اچتمل ( markup tags ) بیان چگونگی نمایش اطلاعات میباشد.

ساختن یک فایل Html

Notepad را باز کرده  و متن زیر را در آن تایپ میکنیم:

<html>

<head>

<title>Title of page</title>

</head>

<body>

This is my first html page. <b>This text is bold</b>

</body>

</html>

سپس فایل را با نام مثلا test.html در درایو C:\ ذخیره می کنیم .


جهت دانلود متن کامل طراحی سایت کلیک نمایید


نوشته شده در : سه شنبه 2 خرداد 1396  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: پروژه طراحی سایت ، دانلود پروژه طراحی سایت ، مقاله طراحی سایت ، تحقیق طراحی سایت ، مقاله در مورد طراحی سایت ، تحقیق در مورد طراحی سایت ،

پرسشنامه سازگاری شغلی

پرسشنامه سازگاری شغلی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد  سازگاری شغلی بوده دارای 4  صفحه می باشد

پرسشنامه سازگاری شغلی

این پرسشنامه توسط پورکبیریان ( ۱۳۸۶ ) ساخته شده است و دارای۳۴ پرسش در زمینة گویه های کلی رضایتمندی و رضایت بخشی شامل انعطاف پذیری، فعال بودن، واکنش پذیری و پشتکار است . این پرسشنامه دارای مقیاس لیکرت از نمرة ( ۱ ) ، خیلی کم تا نمرة ( ۵ ) ، خیلی زیاد است که برای سؤالهای (۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۶-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹ ) روند نمره گذاری معکوس است اعتبار درونی این پرسشنامه با آلفای کرونباخ ۹۴/۰ گزارش شده است وبرای بررسی روایی محتوایی ، این پرسش نامه به پنج نفر از متخصصان مربوط در زمینه های روان شناسی صنعتی و سازمانی و مشاوره داده شد و پرسشنامه تأیید گردید . در این پژوهش پایایی از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد وبرابر ۸۴۸/۰ می باشد .


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه سازگاری شغلی کلیک نمایید


نوشته شده در : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: پرسشنامه سازگاری شغلی ، دانلود پرسشنامه سازگاری شغلی ، دنلود پرسشنامه سازگاری شغلی ، فایل پرسشنامه سازگاری شغلی ،

پاورپوینت روزنامه و روزنامه نگاری

پاورپوینت روزنامه و روزنامه نگاری  شامل  33 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد  روزنامه و روزنامه نگاری  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه :

مطبوعات یکی از رایجترین و شاخص ترین محصولات جامعه صنعتی است . پیشرفت آن از آغاز قرن ۱۷ با توسعه تمدن غربی وابستگی تاریخی یافته ولی در نیمه دوم قرن ۱۹ و نیمه اول قرن ۲۰ ویژگیهایی یک صنعت بزرگ را به خود گرفته و مصرف مرتب آن دست کم در کشورهای غربی ، در میان توده مردم فراگیر شده به صورت نوعی عادت و رفتار اجتماعی در آمده است در دنیای امروز به مصرف روزنامه . مجله ضابطه ای بسیار گویا برای اندازه گیری میزان پیشرفت و توسعه هر کشوری است . تاریخ مطبوعات ثابت می کند که این صنعت همیشه توانسته است خود را با نیازهای خوانندگان هماهنگ سازد و دگرگونیهای آن در مورد ساختار ، محیط و شکل مطبوعات بهترین نشانگر ادامه این راه است .

پیشرفت الکترونیک چه در زمینه ارسالا خبرها و چه در زمینه های تنظیم و چاپ ، امکانات و ابزار یک انقلاب فنی حقیقی را در اختیار مطبوعات گذاشت که وسعت دامنه آن را می توان با اختراع تلگراف در اواخر قرن ۱۹ مقایسه کرد . تکمیل دستگاههای چاپ (رتاتیو rotative   ) و حروف چین ( لاینوتایپ linotype  ) نیز افق تازه ای در طریق هماهنگی با جامعه ای که به سوی جلو حرکت می کند به روی مطبوعات گشود . همچنین چاپ افست  نوحی و برازندگی دلپذیری که امکان آن با شیوه های قدیمی فراهم نبود به مجلات بخشید و هم این ابزارهای فنی به خوبی توانایی آن را داشت که مطبوعات را به عصری نوین رهنمون کند .

البته مطبوعات در ادامه مسیر خود باید بیاموزد که چگونه می توان سیل خروشان رویدادهای تازه در قرن حاضر را مهار کند و در اختیار بگیرد و با گزینش روشهای جدید روزنامه نگاری به چه ترتیب می تواند پاسخگوی کنجکاویهای بشر امروزی باشد .

مطبوعات امروزی بیش از آنچه منعکس کننده انتخاب و عقیده هیئت تحریریه خود باشند ، بازتاب افکار و سلیقه های خوانندگان خویشند . در جامعه امروزی که رسانه های همگانی دیگر از رادیو و تلویزیون گرفته تا سینما و کتاب و کامپیوتر و اینترنت …قدم به میدان گذاشته اند و در زمینه نشر ارزشهای اجتماعی با مطبوعات به رقابت برخاسته اند.

با وجود این نمی توان به کلی منکر نیرو و نفوذ مطبوعات شد و تحلیل جنبه های مختلف آن نشان می دهد که هنوز هم مطبوعات به عنوان عامل تعدیل کننده زندگی اجتماعی نقشی ضروری وانکار پذیر دارد و بیش از عوامل دیگر قادر است در تهذیب تمایلات و همسهاو استحکام پیوند های افراد با جامعه خود یا جوامع بینم المللی موثر واقع شود .

تحقیق حاضر با توجه به اهمیت این رسانه مهم در عصر حاضر به تاریخچه و سیر تکامل روزنامه و روزنامه نگاری در ایران پرداخته است . به امید آنکه صنعت فرهنگی به ریشه کیفی و کمی و جایگاه ویژه خود در ایران برسد .

 

تاریخچه :

برای موضوع مطبوعات به سختی می توان حد و مرزی تعیین کرد چرا که مطبوعات مانند سایر رشته ها و علوم بدون مراحعه به تحول عمومی جوامع ، ساخته و فهمیده نمی شود ، همچنین حدود عرصه مطبوعات خواه نسبت به سایر تولیدات چاپی ( مانند کتاب ، بروشور … ) و خواه نسبت به دیگز رسانه های خبری که در اثر پیشرفت تکنیک پیدا شد ( مانند رادیو ، تلویزیون  سینما .) مبهم و نامشخص بوده و هست قبل از پرداختن به پیشینه مطبوعات در ایران لازم است تاریخچه ای مختصر از  رشد مطبوعات را در کشورهای غربی مرور کنیم.  ریشه های بلاواسطه روزنامه و صفت روزنامه نگاری را می توان در دوره های زیر تقسیم بندی کنیم : ۱- نیازهای جدید خبری؛ از آغاز قرن پانزدهم نتایج یک رشته از عوامل سیاسی، اقتصادی و فکری عطش کسب اخبار را در غرب به نحو قابل توجهی افزایش داد. رنسانس (تجدید حیات ) و سپس رفرم (اصلاح اجتماعی ) بر کنجکاوی های کسب اخبار افزودند. ۲- ایجاد مراکز پستی جدید؛ دولت های بزرگ در امر ارتباطات، امنیت و نظم را به نحو وسیع تری تضمین می کردند، اولین سرویسهای پست دولتی با شروع قرن پانزدهم مستقر شدند. ۳- تولد صنعت چاپ؛ گوتنبرگ (آغاز صنعت چاپ سربی در سال ۱۴۳۸) تولید سریع نوشته های خبری را میسر ساخت و به نوشته ها امکان پخش گسترده ای را داد ۴- اخبار دستنویس؛ حداقل از آغاز قرن چهاردهم، اخبار به شکل کالائی حقیقی درآمده بود و خبرنگاران برای شاهزادگان یا بازرگانان، سرویس های منظم مکاتباتی دستنویس ترتیب می دادند این اخبار دستنویس به نام ایتالیائی « آویزی AVVISI»  نامیده شد. ۵- روزنامه های تک ورقی فوق العاده؛ از پایان قرن پانزدهم، چاپ کنندگان، نشریاتی را به شکل دفترچه های کوچک چهار، هشت یا شانزده صفحه ای منتشر کردند این اوراق خبری از حوادث مهمی مانند جنگ ها، جشن ها و غیره خبر می دادند. ۶- اولین نشریات ادواری؛ اولین نشریات ادواری« آلماناکس» نام داشتند که در قرن پانزدهم به چاپ رسید.  ۷- بقای طولانی اشکال ابتدایی روزنامه نگاری؛ این قبیل روزنامه های ابتدایی حداقل تا سال ۱۷۸۹ شبکه های خبری ای ایجاد کردند که به نحوی مفیدی مطبوعا ت چاپی را کامل می کردند.

تاریخچه مطبوعات در ایران؛

در آغایز سه پنجم هجری در زمان سلطان محمود غزنوی در غزنین روزنامه ای به نام روزنامه ایام و هفبام برخی از جراید عراق و شام وجودداشته که مانند روزنامه اکتای یورنای زمان سزار و به خط دست نوشته و در دسترس، عمومی گذاشته میشد تا کارنامه شهریار عصر را در آن بخوانند. همچنین در دوره نظامی احتمالا در شهر گنجه جریده ای ادبی مانند اخبار ادبی فرانسه نوول لیترر در دسترس مردم بوده است که در آن افسانه ها و قطعه های نظم و نثر و قصاید ستایشگران هیات حاکمه روز، به خط دست نوشته میشده است. ولی مطبوعات به معنای امروزی شامل روزنامه و مجله و صحیفه و ماهنامه و هفته نامه، بدون استثناء ره آورد تمدن و فرهنگ اروپا میباشد که از ۲ قرن پیش بدین طرف راه ایران را در پیش گرفته اند تا به ما رسیده است.


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت روزنامه و روزنامه نگاری کلیک نمایید


نوشته شده در : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: پاورپوینت روزنامه و روزنامه نگاری ، دانلود پاورپوینت روزنامه و روزنامه نگاری ، مقاله روزنامه و روزنامه نگاری ، تحقیق روزنامه و روزنامه نگاری ، مقاله در مورد روزنامه و روزنامه نگاری ، تحقیق در مورد روزنامه و روزنامه نگاری ،

مقاله جاذبه های توریسم بافت قدیم دزفول از جنبه معماری

مقاله جاذبه های توریسم بافت قدیم دزفول از جنبه معماری  شامل  27صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد جاذبه های توریسم بافت قدیم دزفول از جنبه معماری  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه :

مردم شهرستان دزفول مانند سایر مردم شهرهای ایران اسلامی ، مردمی خونگرم ، مهمان نواز ، دانش دوست می باشند . دزفولی ها مردمی کوشا و پرتلاش بوده و به همین خاطر صنایع دستی توسط صنعتگران دزفولی از دیرباز در این منطقه رواج داشته است .

دزفول از نظر اجتماعی دارای انسجام ، همدلی و اتحاد و در عین حال دارای ترکیب خاص قومی می باشد . این مردم از قدیم الایام موجب ترقی و پیشرفت اقتصادی ، اجتماعی آنان تلقی می شده است و با بهره گیری از استعدادهای بالقوه و بالفعل فراوان خود گامهای بلندی بسوی ترقی پیموده است . سکنه دزفول از دیرباز مردمی شیعه مذهب و از موالی صدیق اهل بیت، عصمت و طهارت بوده اند .

 اعتقادات راسخ دینی از دیرباز در میان مردم دزفول وجود داشته است، وجود مساجد فراوان ، اماکن متبرکه ، بقاع و زیارتگاه های متعددی و روحانیت اصیل و ریشه دار ، خود دلیلی آشکار بر وجود عمق احساسات و اعتقادات مردم دزفول می باشد .

مراسم عزاداری سرور شهیدان امام حسین (ع) از عمق و اصالت خاصی برخوردار بوده و برگزاری مراسم نوحه خوانی ، عزاداری ، سینه زنی ، زنجیرزنی ، شبیه خوانی و مجالس پر شور روزه و … از دیرباز با شیوه سنتی مرسوم بوده ، به این دلیل سکنه دزفول شیعیانی راسخ و پاک سرشت می باشند .

وجود همین ریشه های عمیق اعتقادی شیعی در میان مردم متعهد دزفول بخصوص جوانان پرشور و متدین این شهر باعث شد تا در شکوفایی و پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری حضرت امام خمینی (ره) همدوش با سایر نقاط کشور نقش خود را بخوبی ایفا کند .

زنان این شهرستان از لحاظ موقعیت اجتماعی در حد مطلوبی قرار دارند و در تمام صحنه های اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و … همدوش با مردان ، حضوری فعال دارند و با توجه به بافت نسبتاً سنتی و بومی مردم این شهرستان ، زنان پایبند به خانواده بوده و به دلیل همین نقاط قوت ، آمار طلاق در حد پایینی است .

 و اما سواد آموزی و تحصیل زنان در این شهرستان بعد از انقلاب اسلامی رشد چشمگیری داشته ، بطوری که هم اکنون تعداد دانش آموزان دختر و پسر در حد نسبتاً مساوی قرار دارند و از سوغات های معروف این شهر، کلوچه های تنوری خوشمزه ، پرتقال که معروفیت خاص به خود را دارد و گلهای زیبای این شهر و قلم نی های آن و صنایع دستی این منطقه خون گرم .

مشخصات جغرافیایی و اقلیمی دزفول

طول جغرافیایی دزفول : بین ۴۸ درجه و ۲۰ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۳۱ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد.

شهرستان دزفول با مساحت ۴۷۶۲ کیلومتر مربع شمالی ترین شهر استان خوزستان محسوب می گردد که از سمت شمال به استان لرستان و از شرق به شهرستان مسجد سلیمان و استان چهار محال بختیاری و از شمال غربی به شهرستان اندیمشک و از جنوب به شهرستان شوشتر و اهواز و از سمت غرب به شهرستان شوش دانیال محدود می گردد. ارتفاع شهرستان دزفول از سطح دریا ۱۴۳ متر می باشد ، آب و هوای دزفول صحرایی بوده و دارای تابستانهای گرم و زمستانهای معتدل است. ناحیه شمالی دزفول کوهستانی و ناحیه مرکزی و جنوب آن دشت می باشد و مرتفع ترین قله های کوههای شمالی دزفول قله کرناس به ارتفاع ۲۵۵۰ متر و قله کوه سالن به ارتفاع ۲۴۶۴ متر است. جمعیت این شهرستان طبق سرشماری سال ۱۳۸۱ معادل ۳۸۶۴۲۴ نفر است. رودخانه دز که ازبزرگترین رودخانه های استان و تامین کننده آب مصرفی کشاورزی ، صنعتی و خانگی می باشد. محصولات عمده کشاورزی این شهرستان عبارتند از : گندم ، جو ، ذرت ، صیفی جات و سبزیجات ، چغندر قند و مرکبات که بخش عمده ای از آنها نیز به خارج از کشور صادر می شود. برای بهره برداری از آب رودخانه در سد چند منظوره دز احداث گشته است که از نظر تنظیم آب رودخانه دز ، کنترل سیلاب و تولید نیرو و تامین آب مورد نیاز ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی دزفول و شهرستان شوش را تحت پوشش قرار می دهد.

 جمعیت شهرستان دزفول در سال ۱۳۸۵

بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۸۵ اکنون شهرستان دزفول با ۹۸۵۳۲۵ نفر بعد از اهواز پر جمعیت ترین شهرستان می باشد.

از جمعیت این شهر ۸/۴۲% گروه سنی کمتر از ۱۵ سال و ۴/۵۴ درصد گروه سنی ۶۴-۱۵ سال و ۸/۲ درصد گروه سنی ۶۵ ساله به بالا قرار گرفته اند.

درصد با سوادان این شهر ۰۱/۸۶ درذصد بوده است. این نسبت در بین زنان ۲۸/۸۱ درصد و در بین مردان ۷۰/۹۰ درصد بوده است. نسبت با سوادی در گروه سنی ۱۴-۶ ساله ۳۵/۹۲ درصد ، (گروه سنی ۱۵ ساله و بیشتر ۷۵/۷۴ در صد بوده است).


جهت دانلود متن کامل مقاله جاذبه های توریسم بافت قدیم دزفول از جنبه معماری کلیک نمایید


نوشته شده در : یکشنبه 17 اردیبهشت 1396  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: مقاله جاذبه های توریسم بافت قدیم دزفول از جنبه معماری ، دانلود مقاله جاذبه های توریسم بافت قدیم دزفول از جنبه معماری ، مقاله در مورد جاذبه های توریسم بافت قدیم دزفول از جنبه معماری ، تحقیق جاذبه های توریسم بافت قدیم دزفول از جنبه معماری ، تحقیق در مورد جاذبه های توریسم بافت قدیم دزفول از جنبه معماری ،

مقاله جمعیت

مقاله جمعیت  شامل  23 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد جمعیت  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

افزایش جمعیت

نتایج یک تحقیق در ایران نشان می‌دهد افزایش جمعیت خانوار و پایین بودن سطح تحصیلات والدین و همچنین سابقه خانوادگی آسم و در معرض دود سیگار قرار گرفتن به ترتیب از مهمترین عوال خطر بیماری آسم در کودکان است.در این تحقیق ریسک فاکتورهای آسم در کودکان مراجعه‌کننده به مرکز طبی کودکان در تابستان سال ‪ ۱۳۸۴مورد بررسی قرار گرفت.بر اساس این تحقیق تلاش در جهت افزایش سطح بهداشت ،تغذیه با شیر مادر و ترک عادت سیگار کشیدن می‌تواند در فائق آمدن بر این مشکل موثر واقع شود.روش کاراین تحقیق به اینصورت بوده است که یک بررسی مقطعی بر روی ‪۶۰ بیمار با تشخیص پزشکی آسم مراجعه‌کننده به مرکز طبی کودکان عوامل خطر از طریق پرسشنامه برگرفته از مطالعات بین‌المللی ، آسم و آلرژی کودکان مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج این تحقیق نشان داد افزایش جمعیت خانوار بیش از ‪ ۵نفر در ‪۲۵/۵ درصد شرکت‌کنندگان مشاهده شد و جنس مذکر بیشترین جنس در معرض خطر می‌باشد به اینصورت که این میزان در جنس مذکر ‪ ۵۹/۳درصد و در جنس مونث ‪ ۴۰/۷درصد بود.همچنین متوسط سطح تحصیلات والدین پایین بود و وجود سابقه خانوادگی آسم چه در خانواده پدری و چه در خانواده مادری ‪ ۵۰/۸درصد و فراوانی تولد زودرس ‪ ۸/۵درصد می‌باشد.علاوه براین یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد اکثر پدران شرکت‌کنندگان در این تحقیق از طبقه کارگر بوده و ‪ ۳۳/۹درصد از شرکت‌کنندگان در معرض دودد سیگار قرار داشتند.شیوع بیماری‌های آلرژیک در طول دهه گذشته با روند رو به افزایشی همراه بوده است.مطالعات اخیر نشان می‌دهد که نقش فاکتورهای زمینه‌ای و نوع زندگی در این امر می‌تواند مهم باشد.نتایج این تحقیق که توسط دکتر “لاله شریفی”، دکتر “زهرا پورپاک”، دکتر “سعید بکایی”،دکتر “فریبرز زندیه”،دکتر “محبوبه منصوری”، دکتر “کورش محمدی” و دکتر “اکرم کریمی” انجام شده است در دومین همایش تخصصی آسم ارایه شد.دومین همایش تخصصی آسم و پنجمین سمینار دوسالانه انجمن آسم و آلرژی ایران توسط مرکز تحقیقات ایمونولوژی ،آسم و آلرژی ایران از ‪ ۲۳تا‪ ۲۵آبان ماه سال جاری در بیمارستان امام خمینی برگزار شد.

خبرگزاری نیمه رسمی فارس به نقل از موثی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران، نوشته که در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر هستند و برای ۲ میلیون ایرانی این خط فقر مطلق است.

به باور برخی ناظربا لحاظ کردن عدم افزایش مستمری مدد جویان و نرخ سالانه تورم پیش بینی شده شاید، تعداد افراد زیر خط فقر بیش از این باشد.

بر اساس اعلام وزارت رفاه خط فقر در شهر تهران برای یک خانواده چهار نفری ۴۰۰ هزار تومان و در شهرهای دیگر ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگر غیرمتخصص حدود ۱۸۰ هزار تومان در ماه است.

به گفته اقای ثروتی مستمری مدد جویان تحت پوشش نهادهای حمایتی متناسب با افزایش هزینه ها اضافه نشده است. بنا به گزارش ها، در حال حاضر یک خانواده پنج نفری تحت پوشش کمیته امداد فقط ۵۴ هزار توان دریافت می کنند که کفاف زندگی آنها را نمی دهد.

با توجه به اینکه تعداد زیادی از کارمندان دولت ایران هم کمتر از ۳۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می کنند، می توان گفت کسر قابل توجهی از کارمندان دولت نیز – با معیار وزارت رفاه این کشور – زیر خط فقر هستند.

این در حالیست که به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران “برآوردها نشان می دهد که ثروتمندان در ایران بیست و هفت برابر فقرا از یارانه ها بهره می برند.”

 

جهش به قله ۴۰ میلیون نفری فناوری اطلاعات ایران

۵ آذر ۱۳۸۵ – بزرگراه فناوری – جمعیت در طول تاریخ از مهم‌ترین فاکتورهای تصمیم‌گیری در حیطه‌های اقتصادی، سیاسی بوده است. در میانه‌های قرن بیستم، جمعیت قدری از ارج و مقام خود را از دست داد، چراکه قدرت‌ها پشتوانه خود را از منابع دیگری تامین می‌کردند و چندان وابسته به جمعیت نبودند.

توسعه مباحث علمی جدید مانند هوش مصنوعی، فیزیک لایه‌های نازک، نانوتکنولوژی، توسعه ساخت کامپوزیت‌ها و پاگرفتن صنعت دیجیتال؛ اهمیت جمعیت به‌عنوان بازار مصرف را دوباره نمایان ساخت با این تفاوت که این‌بار جمعیت به‌شکل سابق دیده نشد. علت تغییر نگرش به جمعیت به تغییر نوع محصولات عرضه شده بستگی داشت. اگر در دهه هشتاد میلادی امکانات خاص مانند رنگی بودن تلویزیون، حضور صرف کامپیوتر، ساعت دیجیتال و امثالهم موضوع مطرح در بازار و مورد توجه قشر خاصی از جامعه مصرفی بود، در دهه اخیر تکنولوژی مورد توجه بازار مصرفی است که در انحصار قشر خاصی از جامعه نخواهد بود. شرکت‌های امروزی دریافته‌اند که برای جوامع طبقاتی کنونی، محصول متناسب با سطح درآمد ایشان تولید کنند. بدین‌ترتیب علاوه بر اینکه کل جمعیت یک منطقه به‌عنوان مصرف‌کننده عام محصولات دنیای دیجیتال اهمیت پیدا خواهند کرد، رده‌های جمعیتی به‌دلیل انتظارات خاص خود از دنیای جدید، مصرف‌کننده خاص محصولات مشخصی خواهند بود. در این مجال گذر کوتاهی بر تاثیر جمعیت خاورمیانه بر بازار IT این منطقه خواهیم داشت.

ایران

با توجه به آمارهای موجود رده سنی ۱۵ تا ۱۹ سال بیشترین سهم از ترکیب جمعیتی ایران را به‌خود اختصاص داده‌است. رده‌های سنی ۱۰ تا ۱۴ و ۲۰ تا ۲۴ و ۲۵ تا ۲۹ در رده بعدی قرار دارند. ایران با داشتن نزدیک به ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کنونی ایران بین ۱۵ تا ۳۰ سال سن دارند. به‌دلیل مهار رشد بی‌رویه جمعیت و برنامه‌های اجرا شده توسط دولت‌های پیشین، جمعیت افراد زیر ۱۵ سال کشور بالغ بر ۱۷ ملیون نفر است. آمار موجود نشان می‌دهد که در حال حاضر بازار مصرفی ایران آمادگی توسعه دارد و نیازمند سرمایه‌گذاری کلانی خواهد بود، چراکه بافت جمعیت بین ۱۵ تا ۳۰ سال کنونی در ده سال آینده در رده سنی ۲۵ تا ۴۰ سال قرار گرفته و پتاسیل بالایی برای رشد بازار در اختیار خواهند داشت. در این فاصله یک جمعیت ۱۲ میلیون نفری به رده سنی ۱۵ تا ۲۵ سال اضافه شده و در واقع بازار مصرف ایران تا ۱۰ سال آینده نزدیک به ۴۰ میلیون نفر آشنا با صنعت IT خواهد شد. چنانچه دولت تضمین‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم آورد، شاهد یک جهش بزرگ در صنعت IT داخلی خواهیم بود.

کشورهای حاشیه خلیج‌فارس

کشورهای حوزه خلیج‌فارس مانند عربستان، امارت متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان صاحب ثروت‌های بسیاری هستند که اغلب آن‌ها از طریق فروش منابع طبیعی حاصل شده است. در این میان تنها شیخ‌نشین دبی از دیگران متمایز است که درآمد خود را نه از طریق نفت و گاز که از طریق فراهم آوردن بستری برای تبادلات تجاری در سطح منطقه فراهم آورده است.

جهت دانلود متن کامل مقاله جمعیت کلیک نمایید


نوشته شده در : یکشنبه 17 اردیبهشت 1396  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: مقاله جمعیت ، دانلود مقاله جمعیت ، مقاله در مورد جمعیت ، تحقیق جمعیت ، تحقیق در مورد جمعیت ،

پرسشنامه مقیاس بازداری فعال سازی رفتار

پرسشنامه مقیاس بازداری فعال سازی رفتار  به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد مقیاس بازداری فعال سازی رفتار بوده دارای 5 صفحه می باشد

پرسشنامه مقیاس بازداری فعال سازی رفتار

۱) معرفی مقیاس بازداری- فعال سازی رفتار و روایی و پایایی آن

این مقیاس توسط کارور و وایت، ساخته شده، که شامل ۲۴ پرسش خودگزارشی است. زیر مقیاس BIS در این پرسشنامه شامل هفت آیتم است که حساسیت سیستم بازداری رفتار یا پاسخدهی به تهدید و احساس اضطراب هنگام رویارویی با نشانه های تهدید را اندازه می گیرد. مقیاس BAS هم شامل سیزده آیتم است و حساسیت سیستم فعال ساز رفتاری را اندازه می گیرد و این زیر مقیاس شامل سه زیر مقیاس دیگر است که عبارت اند از: سائق، پاسخدهی به پاداش و جستوجوی سرگرمی. کارور و وایت (۱۹۹۴)، ثبات درونی زیر مقیاس BIS را ۷۴/۰ و ثبات درونی BAS را ۷۱/۰ گزارش کرده اند. خصوصیات روان سنجی نسخه فارسی این مقیاس در ایران توسط محمدی (۱۳۸۷) در دانشجویان شیرازی مطلوب گزارش شده است. اعتبار به روش باز آزمایی برای مقیاس BAS، ۶۸/۰ و برای زیر مقیاس BIS، ۷۱/۰ گزارش کرده است (محمدی، ۱۳۸۷). عبدالهی مجارشین (۱۳۸۵) اعتبار این پرسشنامه را به روش بازآزمایی برای مقیاس BAS 78/0 و برای زیر مقیاس BIS 81/0 گزارش نموده است.

۲) شیوه نمره گذاری و تفسیر مقیاس بازداری- فعال سازی رفتار

مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ۱۹۹۴) شامل ۲۰ پرسش خود گزارشی و دو زیرمقیاس است: زیر مقیاس BIS و زیر مقیاس BAS. در ذیل این دو زیر مقیاس توضیح داده شده اند:

الف) زیر مقیاس BIS در این پرسشنامه شامل هفت آیتم است که حساسیت سیستم بازداری رفتاری یا پاسخدهی به تهدید و احساس اضطراب هنگام رویارویی با نشانه های تهدید را اندازه می گیرد.

ب) زیر مقیاس BAS نیز سیزده آیتمی است، که حساسیت سیستم فعال ساز رفتار را می سنجد، و خود شامل سه زیر مقیاس دیگر است که عبارتند از:

سائق ( BAS-DR، چهار آیتم)،

پاسخدهی به پاداش[۱] (BAS-RR ، پنج آیتم)،

جستجوی سرگرمی( BAS-FS، چهار آیتم).

آیتم ها روی یک مقیاس چهار درجه ای توسط آزمودنی رتبه بندی می شود که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول ۳-۱ ارائه گردیده است، همچنین مقیاس­ها و شماره سؤالات مربوط به هر زیر مقیاس در جدول شماره ۳-۲ توصیف شده اند.


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه مقیاس بازداری فعال سازی رفتار کلیک نمایید


نوشته شده در : دوشنبه 11 اردیبهشت 1396  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: پرسشنامه مقیاس بازداری فعال سازی رفتار ، دانلود پرسشنامه مقیاس بازداری فعال سازی رفتار ، دنلود پرسشنامه مقیاس بازداری فعال سازی رفتار ، فایل پرسشنامه مقیاس بازداری فعال سازی رفتار ،

پرسشنامه معنای زندگی

پرسشنامه معنای زندگی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد   معنای زندگی   بوده دارای 2  صفحه می باشد

پرسشنامه معنای زندگی

مقیاس معنای زندگی یک ابزار ۱۰ گویه‌ای است  که توسط  استایگر و فرایزر (۲۰۰۶) مورد استفاده قرار گرفته است. آزمودنی‌ها به  هریک از گویه‌های این پرسشنامه بر روی این طیف لیکرت ۷ درجه‌ای (از ۱ برای کاملاً غلط تا ۷ برای کاملاً درست) پاسخ می‌دهند. ذکر این مطلب لازم به نظر می‌رسد که در سوال ۹ نمره‌گذاری به صورت معکوس می‌باشد. در نهایت مجموع نمرات بدست آمده از پاسخ به این سوالات شاخص معنای زندگی است. سازندگان مقیاس پایایی و روایی آن را مطلوب گزارش کرده‌اند.

کرامباخ و ماهولیک (۱۹۶۴) بیان می کنند که این پرسشنامه براساس دیدگاه فرانکل دربارة معنای زندگی وجستجوی معنای زندگی تهیه شده است. کرامباخ و ماهولیک (۱۹۶۴) و کرامباخ (۱۹۶۸) با توجه به اینکه پرسشنامه مذکور قادر به تشخیص دو گروه افراد بیماراز غیربیمار می باشد آن را دارای اعتبار دانستند. ضریب بالایی (۰/۸۳=r) را با سطح معناداری۰۱/۰>p گزارش کردند. در ایران نیز پژوهشی برای بررسی اعتبار آن توسط غباری، لواسانی و رحیمی انجام شدو ضریب آلفای کرونباخ ۹۲/۰ گزارش کردند. همچنین درایران توسط چاری، خواجه ونوری(۱۳۸۸) برروی دانشجویان هنجاریابی شده است و به منظور بررسی پایایی مقیاس از آلفای کرونباخ استفاده شده که میزان آلفا برای این مقیاس ۸۸ /۰ به دست آمده است.در پژوهش حاضر نیز اعتبار پرسشنامه، به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. ضریب بدست آمده۸۰/۰ بود.


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه معنای زندگی کلیک نمایید


نوشته شده در : دوشنبه 11 اردیبهشت 1396  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: پرسشنامه معنای زندگی ، دانلود پرسشنامه معنای زندگی ، دنلود پرسشنامه معنای زندگی ، فایل پرسشنامه معنای زندگی ،

مقاله هنر سلجوقیان

مقاله هنر سلجوقیان شامل 25 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد هنر سلجوقیان می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

اسلام را باید هم دینی به شمار آورد که حضرت محمد (ص) پیام آن بود، وهم نوعی روش زندگی که توانست اقوام مختلف از نژاد های گوناگون را گرد هم آورد و برابری و تساوی بین آنها بر قرار سازد. وحدت فرهنگی مورد نظر و پیشبرده اسلام، ضرورتا قلمرو و خلاقیت هنری را در بر گرفت. هنر اسلامی با تأکید بر نیروهای خلاقه ممالک مفتوحه در جای خود یک کل جدید از این منابع گوناگون فراهم ساخت که مبانی آن مستقیما و بلافاصل روشن و بدیهی نبوده هنر اسلامی از سنن باستانی خاور نزدیک از ایران از جهان فرهنگ هندی و رومی از تمدن بیزانس از آسیای مرکزی و سنن هندی و بالاخره از جریانهای منطقه ای و مردمم در بخشهای مختلف امپراتوری اسلامی، تاثیر پذیرفت. هنر اسلامی را می بایست قبل از همه از عصر فتوحات اعراب و نیمه دوم قرن اول هجری مشخص کرد. (شروع این دوره می بایست در سال ۶۶۱ م یعنی تاریخ انتقال خلافت اموی به دمشق در سوریه سابق بیزانس دانست) تداوم هنر اسلامی به رغم ادوار افول و رکود تاکنون ادامه یافته است .

هیاتهای اکتشافی به ویژه از اوایل قرن بیستم، شکافهای شناخت مارا از آثار هنر اسلامی پر کردند. انواع مختلف این آثار هنری از طریق پژوهش کامل شناخته شدند و پرده از روی اسالیب فنی آنها به یکسو نهاده شد.

  ترکان سلجوقی در ایران و بین النهرین

ترکان سلجوقی گذشته از اینکه جنگاورانی دلاور و سوارکارانی خستگی ناپذیر بودند توانستند حکومتی نیرومند بنیاد افکنند که از ایران تا بین النهرین و آسیای صغیر قفقاز را زیر نگین داشت. در افغانستان پادشاهی پدید آوردند و تا پایان سده یازدهم‏ ، برابر با قرن پنجم، هندوستان را تسخیر ساختند. پادشاهان سلجوقی پشتیبان دانشمندان و شاعران و مؤرخان و جغرافیا نگاران بودند.

سلجوقیان ایران اصفهان را پایتخت ساختند. اصفهان مانند قاهره زندگی خود را مدیون یک رود است. آب زاینده رود از کوههای غربی سرچشمه می گیرد و در دشتهای سر سبز اصفهان پراکنده می شود. اصفهان سالها پیش از آنکه سلجوفیان به آنجا بیایند کانون بازرگانی و صنعت و هنر بوده است.

کاخ سلجوقی و میدان بزرگی که در برابر آن بوده سالها است که ناپدید شده، اما مسجد جمعه سلجوقی که آن نیز مشرف به میدان بوده هنوز پایدار است. این مسجد به شکل یک ساختمان مستطیل در یک سوی حیاط نبوده، بلکه نقشه آن پایه ای شد برای ساختمان مسجدهای دیگر ایران.

کاشیهای شگفت و زیبایی که دیوارها و طاقها را پوشانیده است و این حیاط را از رنگهای خوش رنگ بهشت کرده، به دست هنر مندان ایرانی قرنهای بعدی ساخته شده است. این مسجد به دست نسلهای بسیاری از هنرمندان و معماران دگرگون و تعمیر شده است. برای دیدن کار دوران سلجوقی باید به سوی قبله برویم و از ایوان جنوبی حیاط بگذریم و به شبستان پشت آن گام نهیم.

بر فراز سر، ما گنبد بسیار بزرگی است از آجر خاکستری مایل به قهوه ای. این گنبد ساده و استوار و نیرومند است. خود بنای این گنبد چنان است که در خویشتن آرایش و تزئین را هم نمودار ساخته است، و چون به گوشه های آن بنگریم، زبردستی معمار را در ساختن گنبدی بر سطحی چهار گوش در می یابیم که چگونه این مشکل را باقرار دادن قوسهایی در پیرامون گنبد حل کرده است.


جهت دانلود متن کامل مقاله هنر سلجوقیان کلیک نمایید


نوشته شده در : چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: مقاله هنر سلجوقیان ، دانلود مقاله هنر سلجوقیان ، مقاله در مورد هنر سلجوقیان ، تحقیق هنر سلجوقیان ، تحقیق در مورد هنر سلجوقیان ،

مقاله هنر شرق و غرب(ایران ،روم،یونان)

مقاله هنر شرق و غرب(ایران ،روم،یونان)  شامل 20 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد هنر شرق و غرب(ایران ،روم،یونان) می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

چون ما دوستداران زیبایی هستیم دلی با سادگی و ذهن را بی آنکه مردانگی از دست برود تربیت می کنیم ما پیروان مکتب یونانیم فرهنگ یونان بدان سان به دست ما رسیده از کمال مطلوب آموزش و پرورش و زندگی انسان دوستانه ای که فرهنگ مزبور پی افکنده بود سخن گفته است.

در تفکر یونانیان آنچه آدمی را از همه چیز متمایز می گرداند عقل است و عقل آدمی که استدلال کردن را آموخته باشد برترین پدیده یا کارکردی است که طبیعت آفریده است. یونانیان می گفتند نظام طبیعت و عقل زیبا ساده است و زیبایی اشیاء با شناخت ما از آن ها یکی است. بدین ترتیب زندگی زیبا و دستیابی به روح زیبا در پی پذیرفتن آن جمله معروف یونانی خودت را بشناس می آید.

در یونان انسان ادعا می کند که قدرت ویژه اش که قدرت عقل است او را در مرتبه ای بس فراتر از جانواران قرار می دهد. لیکن ذهن یونانی به طرزی خشک یا رنگ پریده عقل گرای نیست به بیان درست تر هنر یونان با فرهنگ یونان ترکیب فشرده از اضداد و گونه ای هماهنگی میان عاطفة عمیق و نظام منطقی تشکیل می دهد. روشنی و تقارن این هنر سرد نیست بلکه خیره کننده است شکل هایش می تواند دقیق و مطابق اصول ریاضی و در همان حال سرشار از زندگی باشند.

یونان در نقطه مقابل مصر با سطوح کشیده افقی دشت رسوبی میان جلگه های صحرایی و تابش ظاهراً بی تغییر آفتاب کشوری است با جغرافیا و آب هوای متغیر.

خلیج های واقع در خط ساحلی عمیقاً تو رفته و بریده بریدة آن یونان را به سرزمینی نیمه خشک و نیمه دریایی تبدیل مب کند آب بخشانهای کوهستان های این کشور را به چندین واحد کوچک تقسیم می کند. آب و هوای یونان بسیار تند زمستان های سرد و تابستان های خشک و گرم تبدیل می کند. تقریباً همیشه نسیم خنک از دریا می وزد. هوای فوق العاده صاف و جو تقریباً بلورین آن را غالباً لکه های پراکنده ابراز یکدستی در می آورد. یونانیان با علاقه ای که به طبیعت داشتند کوهستان ها، جنگلها، رودها، آسمان و دریا را سکونتگاه خدایان دانسته اند. زئوس پادشاه این قلمرو خدایان را در حال فرمانروایی از فراز بلندترین قله یعنی اولمپ مجسم کرده اند. پرستش طبیعت به پرستش شخصیتها تکامل می یابد. خدایان شکل هایی انسانی به خود گرفته اند که عظمت و نجابت شان را ضعف اخلاقی انسان مبرا نیست به بیان درست تو بر خلاف خدایان مصر و بین النهرین یگانه تفاوت واقعی این خدایان با انسان ها این بود که ایشان فنا ناپذیر بودند. یونانیان خدایان خویش را به صورت انسان ها و انسان های خویش را به صورت خدایان درمی آورند. آفریدن فرد کامل کمال مطلوب یونانیان می باشد. یونانیان یا هلنی ها حاصل در هم آمیزی مردمان اژه ای و مهاجمان هندواروپایی می باشند.

نخستین مهاجمان در حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد وارد این منطقه شدند و پس از ۱۶۰۰ پیش از میلاد تمدن میسینی را در شبه جزیده یونان پی افکندند در سده هشتم پیش از میلاد کشورهای جداگانه ای یونان نخستین مسابقات دوستانه و تشریفات میان خود را برگزار کرده بودند اولمپیاد ۷۷۶ پیش از میلاد یونانیان تاریخ پرست نیز همان واقعه را آغاز تاریخ خویش قرار داده اند.

آتن به طرق گوناگون مظهر و نماد فرهنگ یونانی شده است. بسیاری از ظریف ترین آفریده های تمدن یونان به دست آتنی ها یا کسانی ساخته شده است که پیوند تنگاتنگ با آتن و سنتهای آن داشتند. آتن در دوران کوتاه شکفتگی اش به دنبال جنگهای ایران و یونان یک مرکز فعال بازرگانی با جمعیتی در حدود صد هزار نفر بوده تراژدی های اشیل و سوفوکلس که در حضور تماشاگران مشتاق آتنی اجرا می شدند فرد را به صورت موجودی موظف در برابر خدایان و ظهور و سقوط تبت او را به عنوان بازتابی از ستیز میان سرنوشت کورو و نیروی نو یافته عقل مجسم می کردند عناصر ثابت در فرهنگ یونانی عبارت بودند از انسان، طبیعت، عقل و یونانیان خوبی را به معنی هماهنگی میان این سه تلقی می کردند. آنها بر شالوده این اعتقاد اولیه که برای جهانیان تازگی داشت.دستاوردهای عظیم خویش را در عرصه های هنر، شعر، ریاضیات، فلسفه، منطق، تاریخ، و علم را بنا نهادند و این میراثی است که تمدن غرب به نو به خود بر آن بنیاد نهاده شد. یونانیان با کشف انسان مسئاله ثبات و را کشف کردند و آن را فرا روی خویش یافتند انسانها می میرند ولی بشریت می ماند و یونانیان با آنکه در جهت کمال مطلوب بی زمان سیر می کردند. تغییرات را که موجب رشد و تکامل می شوند پذیرفتند. تغییر و تکامل جزو ذاتی فرهنگ یونان بودند همچنان که محافظه کاری جزو ذاتی فرهنگ مصر بود.

شیوه هندسی و دوره کهن

سفالگری بهتر از هر وسیله دیگری در هنر می تواند پاسخگوی نیاز ما باشد. دورة  پیشین را با دوره تاریخی یونان پیوند می دهد پیوستگی میان دوره ها بعد و دوره کلاسیک در سده پنجم پیش از میلاد با استناد ره تزیین ظروف سفالی پیگیری کرد.


جهت دانلود متن کامل مقاله هنر شرق و غرب(ایران و روم و یونان) کلیک نمایید


نوشته شده در : چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: مقاله هنر شرق و غرب(ایران و روم و یونان) ، دانلود مقاله هنر شرق و غرب(ایران و روم و یونان) ، مقاله در مورد هنر شرق و غرب(ایران و روم و یونان) ، تحقیق هنر شرق و غرب(ایران و روم و یونان) ، تحقیق در مورد هنر شرق و غرب(ایران و روم و یونان) ،

مقاله دین در غرب جدید

مقاله دین در غرب جدید شامل   24صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد  دین در غرب جدید می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

دین در غرب جدید

علی رغم تماسهای گسترده ای که مسلمانان از قرن گذشته تاکنون با جهان غرب داشته اند و هنوز هم دارند، بسیار کم درباره دین در غرب مطالعه کرده اند. عده محققان و علمای مسلمانی که زبانهای کهن غرب را به اندازه ای که برای مطالعه تاریخ دین عمده غرب، یعنی مسیحیت کافی باشد، بدانند و نیز عده مسلمانانی که عمیقاً به مطالعه در کلام و اندیشه دینی مسیحیت پرداخته باشند، بسیار اندک است. این واقعیت باتوجه به اینکه می بینیم در غرب شمار آنچنان فراوانی از علمای مسیحی و یهودی و نیز علمای ناسوتی اندیش که نظرهای دینی را قبول ندارند، برای آموختن استادانه زبان عربی و فارسی و سایر زبانهای اسلامی به قصد مطالعه خود اسلام، تن به همه گونه سختی و مشکل داده اند، تاسف انگیز است. این علمای غربی هرکدام از دیدگاه خاص خود درباره همه جهات و جوانب اسلام چیزهایی نوشته اند و حتی کوشیده اند به مسلمانان نیز به زور بقبولانند که چطور باید دربارهٌ دین خودشان تحقیق و مطالعه کنند.

به هرحال بین فهم غرب از اسلام، ولو آنکه دیدگاههای آن از نظر مسلمانان متعصبانه و تحریف شده باشد، و فهم اسلام از دین در غرب از دیدگاه اسلامی هیچ موازنه ای برقرار نیست. تلاش مسلمانان برای فهمیدن دین در غرب بسیار نادر بوده و غالباً آنچه توسط محققان جدید مسلمان درباره دین و تفکر در غرب نوشته شده یا عمدتا بر دیدگاههای غربی مبتنی است و یا بردانش بی اساس و محدودی که خود مانع از ژرفکاوی در معنای دین و تاریخ آن در جهان غرب بوده است.

در میان مسلمانان می توان دو دیدگاه کاملاً متضاد درباره دین در غرب دید. برخی همه غربیان را، به استثنای اقلیت کوچکی که یهودی اند، مسیحی می دانند و لذا غالبا از کل غربیان با تعبیر مسیحیان یاد می کنند، گویی که غرب همچنان غرب قرون وسطاست که بانی جنگهای صلیبی بود و تمدن غربی هنوز در عصری زندگی می کند که به عصر ایمان معروف است. و برخی دیگر از مسلمانان به عکس، گمان می کنند که همه غربیان مادی گرا و دهری مشرب و یا لاادری و شکاک اند و در میان غربیان عملاً هیچ دینی حاکم نیست.

به قطع و یقین باید گفت که هر دو این نظریات یا گمانها خطاست. از یک سو غرب از قرن هفدهم و حتی پیش از آن، از رنسانس به این سو در جهت غیردینی کردن نگاه و نگرش مردمش و سست کردن علایق دینی در زندگی روزمره ایشان سیر کرده است. و در نتیجه امروزه در غرب کسان زیادی هستند که گرچه میراث داران مسیحیت و یهودیت اند، دیگر به معنای دقیق مسیحی یا یهودی نیستند. و با این حال هنوز عده بسیار زیادی در غرب زندگی می کنند که در بطن تمدنی که دیگر نمی توان آن را تمدنی مسیحی دانست، مسیحیان یا یهودیان متشرعی هستند. درک دقیق این اوضاع برای فهم درست نقشی که دین در غرب دارد، و پرهیز از نظریات افراطی که امروزه برخی در جهان اسلام دارند، برای مسلمانان بسیار اهمیت دارد. جوان مسلمان بدون درک نقش دین و نیز به محاق افتادن آن در غرب در همه مراحل تکوین و تولد و رشد و گسترش دنیای متجدد در اروپا و آمریکا و سپس در سرزمینهای دیگر، هرگز قادر نخواهد بود که دنیای متجدد را بفهمد.

روشن است که غرب از زمان ظهور تمدن قرون وسطایی اش اساسا و عمدتا مسیحی بوده است. تمدن قرون وسطایی مزبور صرفا ادامه و امتداد تمدن یونان و روم نبود. این تمدن اساسا آنگاه پدید آمد که مسیحیت، به دنبال ضعف و انحطاط تدریجی امپراتوری روم، در این امپراتوری و نیز در میان اقوام ژرمن و سلت یا سلتی اروپای شمالی اشاعه یافت. نتیجه این جریان تولد تمدن جدیدی بود که گرچه عناصر مهمی را از روم و نیز یونان به ارث برده بود، کاملاً مسیحی بود. بنابراین تاریخ دین در غرب آنچنان که امروزه برای ما دانسته است، بیش از هر عنصر و عامل دیگری با مسیحیت مربوط است. مسیحیت در غرب، برخلاف وضعیتی که در شرق داشت و به سبب تقسیم شدگی اش به کلیساها یا مذاهب کوچک با ظهور و توسعه اسلام براحتی مغلوب شد، تا قرنها تقریبا یکپارچه بود، به این معنا که نهاد و سازمان یگانه ای داشت که همانا تشکیلات مذهب کاتولیک بود. پاپ همچنان رهبری و ریاست عالی کلیسای غرب را برعهده داشت. کلیسای ارتدکس که یکی دیگر از شاخه ها و شعب عمده مسیحیت سنتی است، بر مرجعیت پاپ گردن ننهاده و لذا از مذهب کاتولیک جدا بود. در نتیجه، مذهب و تشکیلات کاتولیک در سراسر دوران تولد و شکل گیری تمدن غرب به صورت یگانه نهاد مسیحی غرب باقی ماند.
شکل گیری دورانی از تاریخ غرب که امروزه از آن به قرون وسطی تعبیر می شود و طی آن برخی از مهمترین نهادها و نیز الگوهای فکری غرب صورتبندی و متبلور گردیده، و هنر مقدس مسیحی نیز به اوج کمال خود دست یافته بود، همانا وامدار مسیحیت در شکل کاتولیکی آن است. در طول قرون وسطی مسیحیان غرب با اخلاص دینی شدید و پایبندی اکید به مسیحیت بدان گونه که مذهب کاتولیک برای ایشان تفسیر می کرد، زندگی می کردند و لذا علی رغم دشمنی عظیمی که با مسلمانان نشان می دادند، احساس شباهت و قرابت زیادی نیز با ایشان می کردند؛ زیرا جامعه ای از مؤمنان را در جهان اسلام می دیدند که اکیداً و خالصانه به کلام خداوند و دستورات و احکام او پایبندند. با این حال در غرب برخلاف اسلام، در نتیجه یک عده عوامل بسیار پیچیده داخلی، به تدریج مخالفتهایی با مرجعیت و اقتدار دین و به ویژه با مذهب کاتولیک پدید آمد. عوامل مزبور از جمله شامل مغفول ماندن تدریجی جهات و جنبه های معینی از تعالیم عرفانی مسیحیت، توجه زیاده و افراطی به عزاداری و مردگان، عقلانی کردن تدریجی اندیشه دینی مسیحی، و بالاخره شکاکیت ذاتی مندرج در کلام اصالت تسمیه »nominalist« اواخر قرون وسطی می شد.

این مخالفتها در طی دوره ای که بعدها به رنسانس معروف شد، صورتهای گوناگونی یافت. در این دوره می توان از یک سو ظهور اومانیسم و فردگرایی را دید که به مخالفت با استیلای دین به طور کلی و علی الخصوص سلطه تمدن دینی قرون وسطی برآمد و بعدها به انگ و نشانهای اصلی تمدن جدید تبدیل شد، و از سوی دیگر شکل گیری یک عکس العمل مذهبی را که به ظهور پروتستانیسم و نهضت اصلاح دین انجامید که خواستار بازگشت به مسیحیت نخستین به همان صورتی بود که ریشه در کتاب مقدس و بویژه اناجیل داشته است؛ مشهور شدن این حرکت اخیر به نهضت انجیلی »Evangclicalism« به سبب همین تاکید بربازگشت به انجیل بود.

برخلاف تمایلی که برخی از محققان داشته اند، مذاهب پروتستان و کاتولیک را نمی توان با تشیع و تسنن در متن اسلام مقایسه کرد. سابقهٌ هر دو مذهب تشیع و تسنن به همان دوران صدراسلام و اوان کار اسلام باز می گردد. در حالی که مذهب پروتستان مولود اعتراض »Protest« کاملا متأخری به کلیسا یا مذهب مستقر کاتولیک بود و حدود هزار و پانصد سال پس از ظهور و استقرار مسیحیت به وجود آمد.
برخلاف مذهب کاتولیک که ساختار یکپارچه و متحد خود را با تمکین در مقابل اقتدار و مرجعیت دستگاه پاپی و سلسله مراتبی که کلیسای کاتولیک بر آن مبتنی بود حفظ کرد، مذهب پروتستانی سریعاً به فرق و مکاتب و دسته بندیهای دینی متعددی علاوه بر مذاهب یا کلیساهای مرتبط با کالون »Calvin« و لوتر »Luther« که برجسته ترین طلایه داران نهضت اصلاح دین بودند، تقسیم شد.


جهت دانلود متن کامل مقاله دین در غرب جدید کلیک نمایید


نوشته شده در : دوشنبه 4 اردیبهشت 1396  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: مقاله دین در غرب جدید ، دانلود مقاله دین در غرب جدید ، مقاله در مورد دین در غرب جدید ، تحقیق دین در غرب جدید ، تحقیق در مورد دین در غرب جدید ،

مقاله روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک

مقاله روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک  شامل   23 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک

گفتنى است که ارباب سیر و سلوک و علما و دانشمندانى که در این راه گام برداشته و تعلیمات قرآن و سنت را راهنماى خویش قرار داده (نه صوفیانى که تحت تاثیر مکتبهاى التقاطى و غیر اسلامى بوده‏اند) هر یک براى خود روشى را پیشنهاد کرده‏اند; یا به تعبیر دقیقتر، مراحل و منزلگاههایى در نظر گرفته‏اند که در ذیل به بخشى از آنها به صورت فشرده اشاره مى‏شود، تا این بحث کاملتر و پربارتر گردد:

۱- سیر و سلوک منسوب به «بحرالعلوم‏»

در این کتاب که به فقیه باهر و علامه ماهر «بحرالعلوم‏» نسبت داده شده است هر چند انتساب بعضى از بخشهاى آن به این بزرگوار بعید به نظر مى‏رسد ولى قسمتهایى از آن داراى اهمیت فوق‏العاده‏اى است; براى سیر و سلوک الى الله و پیمودن راه قرب به پروردگار عوالم چهارگانه و به تعبیر دیگر، چهار منزلگاه مهم ذکر شده است:

۱- اسلام

۲- ایمان

۳- هجرت

۴- جهاد

و براى هر یک از این عوالم چهارگانه سه مرحله ذکر شده است که مجموعا دوازده مرحله مى‏شود که پس از طى آنها، سالک الى الله وارد عالم خلوص مى‏گردد، و این مراحل دوازده‏گانه به شرح زیر است:

منزل اول، اسلام اصغر است، و منظور از آن اظهار شهادتین و تصدیق به آن در ظاهر و انجام وظائف دینى است.

منزل دوم، ایمان اصغر و آن عبارت از تصدیق قلبى و اعتقاد باطنى به تمام معارف اسلامى است.

منزل سوم، اسلام اکبر است و آن عبارت است از تسلیم در برابر تمام حقایق اسلام و اوامر و نواهى الهى.

منزل چهارم، ایمان اکبر است و آن عبارت از روح و معنى اسلام اکبر مى‏باشد که از مرتبه و اطاعت‏به مرتبه شوق و رضا و رغبت منتقل شود.

منزل پنجم، هجرت صغرى است، و آن انتقال از «دارالکفر» به «دارالاسلام‏» است مانند هجرت مسلمانان از مکه که در آن زمان کانون کفر بود به مدینه.

منزل ششم، هجرت کبرى است، و آن هجرت و دورى از اهل عصیان و گناه و از همنشینى با بدان و ظالمان و آلودگان است.

منزل هفتم، جهاد اکبر است، و آن عبارت از محاربه و ستیز با لشکر شیطان است‏با استمداد از لشکر رحمان که لشکر عقل است.

منزل هشتم، منزل فتح و ظفر بر جنود و لشکریان شیطان، و رهایى از سلطه آنان و خروج از عالم جهل و طبیعت است.

منزل نهم، اسلام اعظم، و آن عبارت از غلبه بر لشکر شهوت و آمال و آرزوهاى دور و دراز است که بعد از فتح و ظفر، عوامل بیدار کننده برون بر عوامل انحرافى درون پیروز مى‏شود و اینجاست که قلب، مرکز انوار الهى و افاضات ربانى مى‏گردد.

منزل دهم، ایمان اعظم است، و آن عبارت از مشاهده نیستى و فناى خود در برابر خداوند است، و مرحله دخول در عالم فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى است که در این هنگام حقیقت عبودیت و بندگى خدا ظاهر مى‏شود.

منزل یازدهم، هجرت عظمى است، و آن مهاجرت از وجود خود و به فراموشى سپردن آن، و سفر به عالم وجود مطلق، و توجه کامل به ذات پاک خداست که در جمله «وادخلى جنتى‏» خطاب به آن شده است.

منزل دوازدهم، جهاد اعظم است که بعد از هجرت از خویشتن، متوسل به ذات پاک خداوند مى‏شود تا تمام آثار خودبینى در او محو و نابود گردد و قدم در بساط توحید مطلق نهد.

بعد از پیمودن این عوالم دوازده‏گانه وارد عالم خلوص مى‏شود، و مصداق «بل احیاء عند ربهم یرزقون‏» مى‏گردد. (۱)


چگونگى سیر و سلوک در این روش

در رساله سیر و سلوک منسوب به علامه بحرالعلوم بعد از ذکر عوالم و منازل بالا به چگونگى طى نمودن این راه پرمشقت و پرافتخار پرداخته و بیست و پنج دستور براى وصول به این مقاصد بالا و والا مى‏دهد که آنها را بطور فشرده در ذیل مى‏آوریم:

سالک الى الله و رهرو راه قرب به پروردگار براى وصول به این عوالم، بعد از آن که اصول دین را از طرق معتبر شناخت و به فروع احکام دینى و اسلامى کاملا آشنا شد، بار سفر مى‏بندد و به راه مى‏افتد و با انجام دستورهاى بیست و پنجگانه زیر به سوى مقصد همچنان پیش مى‏رود:

اول، ترک آداب و عادات و رسومى است که انسان را از پیمودن راه باز مى‏دارد و غرق در آلودگیها مى‏کند.

دوم، عزم قاطع بر پیمودن راه، که از هیچ چیز نترسد و با استمداد از لطف‏تردیدى به خود راه ندهد.

سوم، رفق و مدارا، و آن این که در آن واحد امور زیادى را بر خود تحمیل نکند مبادا دلسرد و متنفر شود، و از پیمودن راه بازماند.


جهت دانلود متن کامل مقاله روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک کلیک نمایید


نوشته شده در : دوشنبه 4 اردیبهشت 1396  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: مقاله روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک ، دانلود مقاله روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک ، تحقیق روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک ، مقاله در مورد روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک ، تحقیق در مورد روشهاى مختلف ارباب سیر و سلوک ،

پرسشنامه اثربخشی سازمانی

پرسشنامه اثربخشی سازمانی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد  اثربخشی سازمانی بوده دارای 3 صفحه می باشد

پرسشنامه اثربخشی سازمانی

این پرسشنامه توسط پارسونز(۱۹۶۹) طراحی و بوسیله فرخ نژاد(۱۳۸۶) ترجمه شده است و دارای چهار بعد تحقق یا کسب هدف(سوال های۱، ۲، ۵، ۷، ۱۲،۱۴، ۱۷)، انطباق(سوال های ۶، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۱)، انسجام یا یگانگی(سوال های ۳، ۴، ۸، ۹، ۱۰،۲۰،۲۲) و تداوم یا حفظ الگوها(سوال های ۱۹، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸) می باشد و در مجموع ۲۸ سؤال دارد. نمره گذاری پرسشنامه ی اثربخشی سازمانی بر اساس یک مقیاس ۵ درجه ای انجام می گیرد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است: خیلی کم(۱)، کم(۲)، تاحدودی(۳)، زیاد(۴)، خیلی زیاد(۵)، بنابراین بیشترین امتیاز این پرسشنامه ۱۴۰ و کمترین امتیاز آن ۲۸ می باشد.

سنجش روایی پرسشنامه اثر بخشی سازمانی :

پارسونز ضرایب روایی محتوایی این پرسشنامه را برای تحقق هدف ۶۸/۰، انطباق ۷۱/۰،  انسجام ۶۶/۰، تداوم ۸۱/۰ و نمره کل برابر ۷۲/۰؛ و فرخ نژاد ضرایب روایی ملاکی این پرسشنامه را به ترتیب برای تحقق هدف ۶۵/۰، انطباق ۶۱/۰ ،انسجام ۷۹/۰، تداوم ۷۳/۰ و نمره کل ۷۱/۰ گزارش کرد.

سنجش پایایی پرسشنامه اثربخشی سازمانی:

پارسونز ضرایب پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ترتیب برای تحقق هدف ۷۰/۰، انطباق ۶۹/۰، انسجام ۷۶/۰، تداوم ۸۴/۰ و نمره کل ۷۴/۰ به دست آورد؛ همچنین فرخ نژاد ضرایب پایایی آن را به روش تنصیف به ترتیب برای تحقق هدف ۶۱/۰،انطباق ۶۷/۰، انسجام ۷۳/۰، تداوم ۶۸/۰ و نمره کل ۷۹/۰ گزارش کرد.


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه اثربخشی سازمانی کلیک نمایید


نوشته شده در : پنجشنبه 24 فروردین 1396  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: پرسشنامه اثربخشی سازمانی ، دانلود پرسشنامه اثربخشی سازمانی ، دنلود پرسشنامه اثربخشی سازمانی ، فایل پرسشنامه اثربخشی سازمانی ،

پاورپوینت سقف کاذب

پاورپوینت سقف کاذب شامل 71 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد  سقف کاذب می باشد

سقف کاذب چیست

سقف کاذب سقفی است که به اسکلت ساختمان متصل بوده و بار آن به سازه اصلی ، ساختمان وارد می شود. بدین ترتیب بین سقف مذکور و قسمت زیرین سازه اصلی ، فضای خالی به وجود می آید . این سقفها می توانند ، صاف و یا به شکلهای مختلف ساخته شوند . سقف کاذب باید با مصالح سبک ساخته شده و قاب بندی آن به نحو مناسبی به اسکلت و یا کلاف بندی ساختمان متصل گردد تا ضربه تکانهای ناشی از زلزله در آنها، موجب خرابی دیوارهای مجاور نگردد .

دلایل استفاده از سقف کاذب

مهمترین دلایل استفاده از سیستم سقف کاذب را می توان به ترتیب زیر برشمرد :

الف: ایجاد رویه ای برای پوشش قسمت زیرین سقف ساختمان

ب: ایجاد فضایی برای جاسازی تأسیسات و تجهیزات سبک وزن

پ: بهبود عایقبندی صوتی و یا حرارتی سقف هر طبقه از ساختمان

ت: حفاظت از اسکلت ساختمان و بخصوص اسکلتهای فولادی در برابر حریق

ث: ایجاد امکاناتی برای کنترل صوت و جذب آن

ج: ایجاد سقفی کوتا هتر برای فضاهای داخلی ساختمان

اجرای سقف کاذب

سقفهای کاذب از آویزهای فلزی قائم، پروفیلهای اصلی افقی و در برخی از موارد پروفیلهای فرعی افقی و پوشش زیرین تشک یل می شود که این پوشش می تواند از یک نوع مصالح مانند لمبه چوبی و یا دو نوع مختلف مانند رابیتس و اندود گچ ساخته شده باشد . آویزها در سقفهای با اسکلت فلزی اعم از خرپا طاق ضربی و یا غیر از اینها به سازه ، اصلی ساختمان متصل می گردند.

در مورد سقفهای بتن آرمه باید در موقع بتن ریزی پیش بینیهای لازم برای جاگذاری آویزها صورت پذیرد. در سقفهای بتنی چنانچه هنگام بتن ریزی آویزهای قائم تعبیه نشده باشند ، می توان از چکشهای فشنگی برای نصب آویزها استفاده نمود . در این صورت باید نحوه عمل و نوع فشنگ مورد استفاده به تصویب دستگاه نظارت برسد.

برای آویزهای قائم می توان از مصالح زیر استفاده کرد :

الف: میلگردهای فولادی (آرماتور) به قطر حداقل ۶ میلیمترباشد.

ب: سیمهای فولادی گالوانیزه که قطر آنها حداقل  ۳۱

پ: تسمه های فولادی زنگ نزن که سطح مقطع آنها حداقل ۱۰ میلیمترمربع و ضخامت آنها حداقل ۱٫۵ میلیمتر باشد .

ت: اگر از آویزهای فلزی دیگری به جز آویزهای مذکور در فوق استفاده شود ، این آویزها از لحاظ مقاومت و ضد زنگ بودن، باید مشابه آویزهای مذکور در بندهای الف و ب و پ باشند .

تعداد آویزهای قائم در هر مترمربع و فاصله آنها از یکدیگر بستگی به نوع پوشش سقف کاذب بخصوص قابلیت تحمل و تغییر شکل آنها دارد . تعداد این آویزها متناسب با نوع سقف مشخص خواهد شد .

آویزها حتی المقدور باید به فواصل مساوی از یکدیگر قرار گرفته، شاقولی و صاف باشند . برای اتصال آویزها به سقفهای با اسکلت فلزی، باید از پیچ و مهره یا جوش استفاده شود. اتصال به غیر از پیچ و مهره یا جوش ، موقعی قابل قبول است که به تأیید دستگاه نظارت برسد . پس از جوشکاری، محل جوش باید به وسیله مواد ضد زنگ پوشانیده شود

در سقفهایی که اسکلت چوبی دارند ، اتصال آویزهای ق ائم به وسیله پیچ یا قلاب انجام می شود . پیچ وقلاب باید حداقل ۵۰ میلیمتر در چوب وارد شوند . از وارد کردن پیچها با ضربه چکش ، باید خودداری گردد .

رعایت نکات زیر در مورد این آویزها الزامی است :

الف: مقاومت ۲۸ روزه بتن باید حداقل برابر ۳۰ مگاپاسکال و ضخامت آن دست کم یکصد میلیمتر باشد.

ب: بارهای وارد بر سقف بتن آرمه نباید از بار مجازی که سقف بر اساس آن محاسبه و اجرا شده است تجاوز نماید ،

پ : قطر میله هایی که به کار می روند بایدحداقل ۳٫۴ میلیمتر باشد واویزها حداقل ۲۵ میلیمتر در بتن فرو رفته باشند

ت: تمام اتصالات باید مورد بازرسی واقع شوند تا از استحکام آنها اطمینان حاصل شود.


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت سقف کاذب کلیک نمایید


نوشته شده در : پنجشنبه 24 فروردین 1396  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: پاورپوینت سقف کاذب ، دانلود پاورپوینت سقف کاذب ، مقاله سقف کاذب ، تحقیق سقف کاذب ، مقاله در مورد سقف کاذب ، تحقیق در مورد سقف کاذب ،

پایان نامه سنگهای ساختمانی

پایان نامه سنگهای ساختمانی شامل 61 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پایان نامه های جامع و کامل در مورد  سنگهای ساختمانی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

مقدمه :

مرمریت یک سنگ دگرگونی به شمار‌می‌رود که طیّ میلیون‌ها سال تحمّل فشار و حرارت بوجود آمده است. از بقایای معادن قدیمی که درکردستان یافت می‌شود. یک معدن مرمریت نیز وجود دارد که شاید قدمتی بیش از ۵۰۰ سال داشته باشد. نیاز امروزه جوامع بشری به این گونه‌ سنگ‌های تزئینی باعث شده که بازار خوبی برای آن‌ها فراهم باشد و متعاقب آن اکتشاف و استخراج بیشتری برای این سنگ صورت پذیرد. در ابتدا این سنگ‌ها به روش انفجاری استخراج می‌شدند، امّا اکنون با توجه به پیشرفت در علوم و صنایع مختلف روش‌های نوین‌تری مانند استفاده از دستگاه‌های حفاری و دستگاه سیم برش به‌کار می‌رود.

معادن مرمریت نیز بسان گذشته دارای سادگی در اکتشاف و استخراج نیستند. چه بسا معادنی که به ظاهر، از نظر مسایل اکتشافی و ذخایر سنگی غنی بوده‌اند اما بعد از چند سال استخراج از آن‌ها متوقف شده و باعث ورشکسته شدن افراد و شرکت‌ها شده‌اند.

بنابراین برای این‌که بتوان یک معدن مرمریت خوب را شناسایی و اکتشاف و سپس استخراج نمود نیاز به یک تجربة گرانبها الزامی است. برای این‌که یک معدن مرمریت و یا به‌طور کلی هرمعدنی عملکرد خوبی داشته باشد، باید هماهنگی خاصّی بین همة اجزا موجود در معدن اعم از بخش‌های اکتشاف و استخراج، کارکنان و ماشین‌آلات و کارگران وجود داشته باشد. شاید عملکرد بد یکی از این اجزاء درکلّ معدن اثر منفی گذاشته و باعث کاهش بازدهی معدن شود. پس وجود یک گروه آماده و هماهنگ درهر معدن ضروری به نظر می‌رسد. به هرحال می‌توان با بررسی  اجزاء‌یک معدن و تشریح وظایف هر قسمت از معدن و چگونگی ایجاد رابطه در بخش‌های مختلف معدن به یک نتیجه‌گیری کلی در بحث عملکرد کل معدن رسید.

گرانیت سنگی آذرین اسیدی است و از معروف‌ترین و پر استفاده‌ترین سنگ‌ها به‌شمار می‌رود . گرانیت سنگی دانه درشت است و ابعاد دانه‌ها مساوی است. معمولاً دارای کوارتز فراوانی است و فلدسپات‌های زیادی هم دارد که مقدار ارتوز ازپلاژیوکلازها بیش‌تر است. معمولاً دارای مسکویت یا بیوتیت است و مقداری هورنبلند و گاهی هم پیروکسن در آن وجود دارد. رنگ آن معمولاً روشن است ولی رنگ‌های تیره در آن دیده می‌شود معمولاً به‌رنگ‌های صورتی، سفید، خاکستری روشن، سیاه و سبز دیده می‌شود و ممکن است بلورین یا شیشه‌ای باشد و ترکیبی شبیه‌ به گرانوریوریت دارد. گرانیت در استان کردستان نزدیک به ۱۵ سال است که مورد اکتشاف و بهره‌برداری قرار گرفته است و قبل از آن نسبت به چگونگی استخراج آن و اقتصادی بودن استخراج آن به علت پراکندگی و تکنونیزه بودن تردید‌هایی وجود داشت! امّا با گذشت چند سال و تمرکز بیشتر بر روی آن ارزش آن بیش‌ از گذشته نمایان شد. در گذشته گرانیت در این منطقه از کشور تحت تأثیر معادن دیگر از جمله معادن سنگ مرمر و مرمریت و پوکه معدنی و معدن طلا قرار داشت اما در سالیان اخیر به علت اکتشاف عناصر کمیاب و استراتژیک در آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.  بنابراین برای مصارف ساختمانی، از نظر اقتصادی مناسب نیست. چون این گرانیت از نوع گرانیت‌های دگرسان شده را پاکی وی به شمار می‌رود یک گرانیت مولد محسوب می‌شود و کانی‌سازی و تمرکز عناصر اقتصادی در آن وجود دارد.

 

فصل اول

 مرمریت شامل کریستال، چینی و ابری است. معدن مرمریت پشت باسکول که به علّت این‌که در نزدیکی باسکول قدیمی بوده است به این نام معروف است. این معدن از نزدیک به ۳۰ سال پیش و توسط فردی به نام ارباب قنبر که بسیاری از معادن قدیمی ایران را کشف و استخراج نموده است کشف و به بهره‌برداری رسید. این معدن در جنوب غربی شهرستان قروه واقع شده است و با این شهر حدود ۱۰ کیلومتر فاصله دارد و درنزدیکی کوه ابراهیم عطار و در نزدیکی روستای اوریه  واقع شده است. به گفته مهندسین و تکنسین‌های این معدن، معدن به پشت باسکول به راحتی تا ۲۰ الی ۳۰ سال آینده نیز قابل بهره‌برداری است و به گفتة  سرپرست این معدن تا ۵۰ سال آینده نیز می‌توان از آن بهره‌برداری نمود. نزدیک‌ترین فاصله‌ی آن به شهرستان قروه ودر حدود ۱۰ کیلومتر است که جادة آن خاکی است امّا این جاده نیز تا ۲ ماه آینده به آسفالت تبدیل می‌شود. این معدن به وسیله‌ی جادة دیگری علاوه بر شهرستان قروه بر کارخانة آسفالت و معدن شانوره که این معدن نیز از معدن‌های بزرگ مرمریت محسوب می‌شود متصل می شود.

ارتفاع متوسط منطقه از سطح آب‌های آزاد ۱۶۰۰ متر است . آب و هوای این منطقه مانند دیگر نقاط این شهرستان آب و هوای سرد و معتدل است و بارندگی اعم از برف و باران در آن فراوان است. در فصل بهار باران فراوانی در آن وجود دارد، امّا درفصل تابستان گرمای هوا در حدود ۳۰ تا ۳۸  درجه‌ی سانتیگراد است و تابستان نسبتاً خشکی دارد. امّا در فصل پاییز و در اوایل مهرماه  بادهای سردی شروع به‌وزیدن می‌کند و در اواسط پاییز معمولاً بارش برف در آن آغاز می‌شود و زمستان‌های بسیار سرد و پر برفی دارد و چون در محاصره‌ی کوه‌های بلندی قرار دارد دارای آب و هوای سردی است و تعداد روزهای قابل کار در این معدن در حدود ۳۴۳۰ روز است و در ایام تعطیل و جمعه‌ها نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

اما بارش‌های سنگین برف و باران چون باعث گلی شدن خاک‌های نرم معدن می‌شود باعث ایجاد مشکلاتی برای کار و در نتیجه برای فعالیت معدن می‌شود و اگر کار در فصول سرد تعطیل  نشود حداقل با کندی فراوانی صورت می‌گیرد.

در مورد تاریخچه‌ی آن ذکر این مطلب ضروری است که این معدن از سال ۵۴ حدوداً شروع به فعالیت داشته و در ابتدا از طریق انفجار استخراج می‌شده است و کارگرانی که در این معدن مشغول به کار بودند اکثراً دارای سابقة بیشتر از ۲۰ سال کار در این معدن بودند و یکی از معضلاتی که در آینده ممکن است گریبانگیر  این معدن شود نزدیک بودن سن کارگران به سن بازنشستگی است که با آمدن نیروهای جدید و فراگیری همة فنون مدتی نزدیک به ۲ تا ۳ سال باعث افت محصولات استخراجی آن می‌شود.


جهت دانلود متن کامل پایان نامه سنگهای ساختمانی کلیک نمایید


نوشته شده در : پنجشنبه 10 فروردین 1396  توسط : نگار موسوی.    نظرات() .

برچسب ها: پایان نامه سنگهای ساختمانی ، دانلود پایان نامه سنگهای ساختمانی ، مقاله سنگهای ساختمانی ، تحقیق سنگهای ساختمانی ، پایان نامه در مورد سنگهای ساختمانی ، تحقیق در مورد سنگهای ساختمانی ،